Talande webbLyssna

Kungörelse: Samråd av detaljplan för PFO I8 Näsudden – Ingarö varv, Värmdö kommun

Kungörelse

Förslag till detaljplan för PFO I8 Näsudden – Ingarö varv i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2021-06-01 – 2021-06-21.

Planområdet

Planområdet ligger på Ingarö cirka en kilometer km norr om Brunn centrum. I planområdet ingår cirka 60 fastigheter och cirka 55 bostäder är enbostadshus varav cirka 40 är åretruntboende. Planområdet avgränsas av detaljplan för Fågelvik – Nykvarn i öster, Kolström i väster och Lagnöström i norr. Söder om planområdet finns en golfbana.

Syfte

Syftet med planen är att se över områdets byggrätter samt att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till Näsudden. Detaljplanearbetet kommer se över möjligheterna att skapa nya lägenheter (bostäder) inom befintlig bebyggelse där exempelvis trafik och karaktär i området kan begränsa vad som är lämpligt på platsen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa kultur- och naturvärden i området.

Utställningslokal

Servicecenter, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Öppet: måndag–onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00 och fredag kl. 08:00–17:00.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats under länken varmdo.se/pfo18

Synpunkter och yttranden

Eventuella yttranden ska vara kommunen tillhanda tidigast 2021-06-01 och senast
2021-06-21.

Ange diarienumret 2019KS/0897. Skicka yttrandet till registrator@varmdo.se
eller till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen besvaras av Gustaf Bowin och Hanna Hallbäck, telefon via servicecenter 08-570 470 00.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar