Talande webbLyssna

Underrättelse om förnyad granskning av detaljplan för PFO B1 Östra Älvsala

Förslag till detaljplan för PFO B1 Östra Älvsala i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2019-10-28 – 2019-11-17.

Förnyad granskning

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2018 och granskning våren 2019. Synpunkter kom då in på planförslaget från boende, myndigheter och ledningsägare i området. Alla synpunkterna med kommunens svar finns samlade i en samrådsredogörelse. Synpunkterna har i vissa fall lett till förändringar av planhandlingarna. De större ändringarna är:

  • Ett nytt E-område för transformatorstation har lagts till
  • Planområdet har minskats ner då område med naturmark på fastigheten Klubben 1:1 har tagits bort ur planförslaget.
  • Prickmark där byggnad inte får uppföras har tagits bort från fastigheter Östra Älvsala 3:47 och 3:48.

Utställningslokal

På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i full skala.

Öppet: måndag-onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och fredag 08:00–17:00.

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/ostraalvsala

Synpunkter

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2019-11-17.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar