Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Skevik 1:190 och del av Skevik 1:1

Förslag till detaljplan för del av Skevik 1:190 och del av Skevik 1:1 i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2021-04-06 - 2021-04-27.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa cirka 70 bostäder. Bostadshus, förskolegård, gård, teknik- och miljöhus, parkering och allmän plats föreslås inom planområdet. Utbyggnad av allmänplatts omfattar utbyggnad av gångstråk till busshållplats, breddning av trottoar på västra sidan av Björnskogsvägen, övergång samt anläggande av utegym och iordningställande av parkmark.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/skevik

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2021-04-27.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar