Talande webbLyssna

Underrättelse om samråd av detaljplan för PFO I5 Återvall Södra

Förslag till detaljplan för Återvall Södra i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2022-06-13 – 2022-07-17.

Planområdet

Planområdet ligger på Ingarö vid Återvallsträsket söder om Eknäsvägen, cirka tre kilometer öster om Brunn Centrum och tio kilometer från Gustavsberg.

Syfte

Syftet med planarbetet är att anpassa området för permanentboende med reglerade byggrätter och fastighetsstorlekar samt bygga ut det kommunala vatten- och spillvattennätet. Mark för vägar planläggs så att viss breddning samt anordnande av utökade vändplaner möjliggörs, bland annat ställer sophantering och räddningstjänst särskilda krav på vägar och vändplatser. Befintlig fastighetsindelning kommer att bevaras. Strandskyddet ses över. Detaljplanen syftar också till att bibehålla grönstrukturer i området och att säkerställa kultur- och naturvärden.

Utällningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2022-07-17..

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-tjänst, e-post eller post till:

varmdo.se/PFO I5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar