Talande webbLyssna

Underrättelse om samråd för detaljplan, gång- och cykelväg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl.) 

Förslag till detaljplan för gång- och cykelväg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl.) i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2019-11-06 – 2019-11-27.

Ansökan om planbesked inkom från kommunens VA- och renhållningsavdelning för att pröva markens lämplighet för en gång- och cykelväg i en detaljplaneprocess.I samband med detta ska även vatten- och avloppsledningar dras för att förbereda utbyggnaden i Skälsmara. Långvik kommer få kommunalt vatten.

Planområdet

Planområdet är cirka 3 ha stort och har en sträcka på cirka 3,3 km mellan Återvall och Långvik på Ingarö i Värmdö kommun. Projektet avser att fortsätta utbyggnad av gång- och cykelnätet på Ingarö som ligger i linje med kommunens gång- och cykelplan. I tidigt skede har en förstudie genomförts för att undersöka genaste och säkraste sträckan för gång- och cykelbanan. I förstudien togs mest hänsyn till motortrafikflöde, hastighet, trygghet samt vägbredd.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och
  fredag 08:00–17:00.
 2. På kommunens webbplats: varmdo.se/gcvatervalllänk till annan webbplats

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/gcatervalllänk till annan webbplats

Yttrande

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

 1. Via e-tjänst: varmdo.se/gcvatervalllänk till annan webbplats
 2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienummer 2019KS/0129. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.Skriftligt yttrande  för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2019-11-27.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar