Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Gustavsbergs centrum

Gustavsbergs centrum kommer i framtiden erbjuda en blandning av bostäder, handel, service och arbetsplatser i trivsam miljö nära kommunikationer, natur, idrott och bad.

Status i planarbetet

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 7 maj 2019 om positivt planbesked för Ösby 1:42, del av Gustavsbergs centrum.


Tidplan

En preliminär tidplan för projektet.

2020


Samråd


2021


Granskning


2022


Antagande


2023


Laga kraft


Förslaget i korthet

Kommunen kommer pröva detaljplaneläggning för bostads-, service-, handels- och parkeringsändamål. Planområdet är ännu inte helt definierat men kommer utgöras av ett större område än det som planansökan avser. Se ungefärlig gränsdragning i masterplan 

Gustavsbergs centrum ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och tillkommande bebyggelse bör gestaltas väl för att anpassas till platsens specifika förutsättningar med de höga kultur- och naturvärdena i Gustavsberg.

Bakgrund

Tidigare start-PM för Gustavsbergs centrum antogs av kommunstyrelsen 2008. Hösten 2011 godkände kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott en inriktning för fortsatt detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum som beskriver ett centrum av stadsmässig karaktär med en variation av upplåtelseformer och hustyper. Dock konstaterades att den övergripande trafiklösning som legat till grund för arbetet med Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd lades detaljplanearbetet på is i väntan på en ny trafiklösning. Trafikprincipen Stadsgatunätetlänk till annan webbplats för Gustavsbergs centrum antogs våren 2015 av kommunstyrelsens planutskott.

Våren 2019 inkom planansökan för Gustavsbergs centrum som fick positivt planbesked i kommunstyrelsens planutskott 7 maj 2019.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Sand via servicecenter på telefon
08-570 470 00 eller mejla anna.sand@varmdo.se.

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM godkändes i kommunstyrelsens planutskott
2015-03-02.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.