Gustavsbergs centrum

Gustavsbergs centrum kommer i framtiden erbjuda en blandning av bostäder, handel, idrott, service och arbetsplatser i trivsam miljö nära kommunikationer, natur och hav.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Start-PM för Gustavsbergs centrum antogs den 19 november 2019 i kommunstyrelsens planutskott och detaljplanearbete för området pågår.

Planförslaget

Kommunen kommer att pröva detaljplaneläggning för bland annat bostads-, service-, handels- idrott- och parkeringsändamål.

För att säkra en god utveckling i Gustavsbergs centrum utreds många frågor, bland annat dagvatten, grundläggning och saneringar, vilka utgör utmaningar inom planområdet. Inom ramen för detaljplanearbetet kommer även en eventuell ny parallellgata genom centrum studeras för att säkra en god framkomlighet.

Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och tillkommande bebyggelse bör gestaltas väl för att anpassas till platsens specifika förutsättningar med de höga kultur- och naturvärdena i Gustavsberg. Gränserna för planområdet kommer ses över och föreslås i detaljplanearbetet.

I planarbetet ingår även fastighetsägarna till fastigheterna Ösby 1:42 (SPG) och Ösby 1:76 (Hemsö) som har verksamhetslokaler i centrum idag.

Bakgrund

Hösten 2011 godkände kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott en inriktning för fortsatt detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum. Det konstaterades senare att dåvarande trafiklösning inte skulle klara den stadsmässiga karaktären som inriktningen presenterade och därav lades detaljplanearbetet på is i väntan på en ny trafiklösning. Trafikprincipen Stadsgatunätet Länk till annan webbplats. och start-PM för Gustavsbergs centrum antogs i mars 2015 av kommunstyrelsens planutskott (KSPU).

I maj 2016 presenterades Parallella arkitektuppdrag i KSPU där förslag om framtida utveckling av Gustavsbergs centrum redovisades. I parallella arkitektuppdrag föreslogs bland annat en omlokalisering av idrottens verksamhet. I det pågående detaljplanearbetet har det dock inte bedömts som varken realistiskt eller önskvärt att flytta hela eller stora delar av idrotten. Idrotten tillför liv och rörelse i området och är lättillgängligt med sin närhet till goda kommunikationer, skolor och bostäder. Om någon eller några anläggningar ska flyttas, kompletteras eller förändras kommer att utredas i pågående detaljplanearbete.

Våren 2019 inkom en planansökan från fastighetsägaren Nordika i Gustavsbergs centrum och denna fick ett positivt planbesked i kommunstyrelsens planutskott den 7 maj 2019. Därefter antogs ett nytt start-PM den 19 november 2019 i samma utskott då förutsättningarna för Gustavsbergs centrum förändrats sedan tidigare antaget start-PM.

Idrottsområdet

Idrottsområdet utgjorde tidigare ett eget planområde men ingår numera i detaljplanearbetet för Gustavsbergs centrum.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olivia Strådal via mejl olilvia.stradal@varmdo.se

eller via servicecenter på 08-570 470 00.


Nyheter

Process

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Granskning

Granskning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.