Frågor och svar -
Gustavsbergs centrum

Nedan hittar du vanliga frågor om detaljplanearbetet för Gustavsbergs centrum. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla till projektets kontakt-personer, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Vi publicerar fortlöpande frågor som kan intressera fler.

Hur ser tidplanen ut, när kommer det att hända något med Gustavsbergs centrum?

Innan Gustavsbergs centrum kan förändras och utvecklas, behöver en detaljplan för området tas fram. När en ny detaljplan för Gustavsbergs centrum fått laga kraft kan en utbyggnad av området påbörjas. En detaljplan tar i normalfallet cirka två till fyra år att ta fram. Ett arbete med att ta fram en detaljplan pågår, men är ännu i ett tidigt skede. Kommunen tittar tillsammans med områdets övriga fastighetsägare på en struktur för området.

Varför tar utvecklingen av Gustavsbergs centrum så lång tid?

Utvecklingen av Gustavsbergs centrum är ett komplext projekt med frågor kopplade till bland annat kulturmiljövärden, parkering, föroreningar och utmanande dagvatten- och grundläggningsförhållanden. För att få till en bra struktur och en helhet för Gustavsbergs centrum krävs en samsyn mellan kommunen och områdets övriga fastighetsägare. Diskussioner med områdets övriga fastighetsägare pågår och en gemensam målbild för Gustavsbergs centrum håller på att tas fram.

Vad gör kommunen under tiden?

Kommunens driftavdelning sköter den mark som kommunen äger i Gustavsbergs centrum. Övriga delar av centrum förvaltas gemensamt av fastighetsägarna, inkluderat Värmdö kommun. Under 2021 utfördes en trygghetsmätning där Gustavsbergs centrum pekas ut som ett område där den upplevda tryggheten behöver förbättras. Som ett första led i arbetet så har en trygghetsvandring genomförts tillsammans med fastighetsägare och övriga berörda parter. Trygghetsvandringen påvisade en del förslag på åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten. Under 2022 har kommunen påbörjat arbetet med att åtgärda de delar som Värmdö kommun har rådighet över. Exempel på åtgärder som är utförda eller planeras är: förbättrad belysning, nya avfallskärl, ny offentlig möblering, förtydligad skyltning och orientering i området.

Vad kommer hända med parkeringsplatserna som idag finns i Gustavsbergs centrum?

Under detaljplaneprocessen för Gustavsbergs centrum kommer ytor för parkeringsplatser för bostäder, handel och idrotten att utredas och möjliggöras.

Kommer befintliga byggnader att rivas?

I diskussioner med övriga fastighetsägare inom Gustavsbergs centrum har
en struktur diskuterats. Den skulle innebära att delar av den befintliga centrum-bebyggelsen rivs och ersätts av en kvartersstruktur och gatunät som kopplar ihop Gustavsbergs centrum med omgivande områden, både för gående och bilister.
Befintliga kvaliteter planeras tillvaratas och ge karaktär åt platsen, så som Gustavsbergsteatern och de stora uppvuxna ekarna. Exakt vilka byggnader som
kommer att rivas eller inte, kommer att utredas vidare under detaljplanearbetet.

Har du frågor kontakta projektledare Helena Fältén via mejl helena.falten@varmdo.se eller planarkitekt Linnea Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se, eller via servicecenter på 08-570 470 00.