Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Gustavsbergs hamn

Porslinskvarteren i Gustavsberg håller just nu på att förvandlas till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service.

Kommunstyrelsen antog i november 2012 en strategi för Gustavsbergs hamn (2012-11-14 § 219). Gustavsbergsprojektet fick sedan uppdraget att göra en översyn av den gällande detaljplanen för Gustavsbergs hamn, detaljplan D96. Det kommer att utredas vilka förbättringar som kan göras när det gäller byggnader, parkeringsplatser, torgytor, parkmiljöer och strandpromenader. Syftet med översynen är att detaljplanen för Gustavsbergs hamn bättre ska tillgodose dagens behov och att den ska samverka med detaljplanerna för angränsande områden.

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.

Hamnen i framtiden

Planeringen av framtidens kultur- och upplevelsehus fortsätter och projektet går under namnet Porslinsfabriken.

I framtiden ska Gustavsbergs hamn kunna erbjuda ännu fler aktiviteter och upplevelser med fokus på kultur, hållbar utveckling och marina näringar. Redan etablerade verksamheter ska stimuleras och utvecklas. En del av den gamla hushållsporslinsfabriken omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser. Hit förläggs bland annat huvudbiblioteket, dans och balettskolan, porslinsmuséet och Gustavsbergs konsthall.

Parkstråket genom Porslinskvarteren förlängs ned till Farstaviken och kajpromenaden utvecklas. På Kattholmen skapas ett marint centrum med en ny gästhamn. Tanken är att ge plats för omklädningsrum och hamnkontor.

Bakgrund

Detaljplanen för Gustavsbergs hamn togs fram i en tid när planerna för att omvandla fabriksområdet till ett bostadsområde ännu inte formulerats och när industriverksamheten i området var mer betydande än idag. I planen finns bland annat bestämmelser om skyddszoner som har en direkt koppling till den tidigare industriverksamheten.

Porslinskvarterens omdaning till bostadsområde innebär nya förväntningar på området. Området förväntas utvecklas till ett sammanhållet område med stadskaraktär.

I Gustavsbergs hamnområde finns idag caféer, restauranger, Gustavsbergs porslinsmuseum med Nationalmuseums samlingar från fabrikens hela historia, Gustavsbergs Konsthall med Keramik & Glas Expo, aktiva konsthantverkare i ett sjuttiotal ateljéer, en liten porslinsfabrik, keramikskola, antikaffärer och ett flertal butiker som säljer keramik, glas och porslin.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se

Nyheter


Process

Program

Det finns ännu inget program.

Startskede

Samråd har ännu inte skett.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.