Gustavsbergs hamn

I Gustavsbergs hamnområde finns idag caféer, restauranger, verksamheter och bostäder. Gustavsbergs hamn ska i framtiden fortsätta vara ett levande hamnområde.

Status i planarbetet

Inget beslut finns om att påbörja detaljplanearbete.

Hamnen i framtiden

I framtiden ska Gustavsbergs hamn kunna erbjuda ännu fler aktiviteter och upplevelser med fokus på kultur, hållbar utveckling och marina näringar. Redan etablerade verksamheter ska stimuleras och utvecklas.

Tanken är att skapa ett kultur- och upplevelsecentrum i hamnen som blir en mötesplats för alla generationer med rum att skapa, lära, uppleva och utöva olika kultur­aktiviteter.
Läs mer om Porslinsfabriken här >>

Planen är att Fajansparken, parkstråket genom Porslinskvarteren, ska förlängas ned till Farstaviken samtidigt som kajpromenaden utvecklas längs Farstaviken.

Bakgrund

Gällande detaljplan för Gustavsbergs hamn D96 togs fram i en tid när planerna för att omvandla fabriksområdet till ett bostadsområde (idag Porslinskvarteren) ännu inte formulerats och när det fanns mer industriverksamhet i närområdet än det finns idag. I planen finns bland annat bestämmelser om skyddszoner som har en direkt koppling till den tidigare industriverksamheten.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se

Nyheter

Process

Program

På gång.

Startskede

Samråd har ännu inte skett.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Granskning

Granskning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.