Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Idrottsområdet

Detaljplanearbetet ligger vilande.

Lokaliseringsutredning för idrotten

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat ett förslag på att ta fram en lokaliseringsutredning för idrotten. Läs handlingsplanen.

I oktober 2016 beslutade kommunstyrelsens planutskott att en lokaliseringsutredning skulle tas fram.

Lokaliseringsutredning för idrottsverksamheten

Idrottsområdet är ett homogent område med flera stora utrymmeskrävande hallar. Det är också ett område som i dagsläget präglas av många otrygga baksidor/platser och passager som utöver det också är folktomma sena kvällar och nätter. Flera av anläggningarna är i dåligt skick och behöver renoveras eller bytas ut. Det råder en osäkerhet i dagsläget kring vissa av verksamheternas utvecklingspotential i området varför en omlokalisering bör utredas. Idrottsverksamheterna kräver även ett parkeringsbehov som kommer vara svårt att tillgodose då centrum ska utvecklas mot bostäder.

Inget beslut har tagits gällande idrottens eventuella flytt till en annan del av kommunen. Även om ett beslut kommer att tas om att en flytt ska ske kommer endast delar av idrotten att flyttas. De delar som med säkerhet kommer att finnas kvar i Gustavsberg är Gustavsbergsbadet och sporthallens funktion.

Planhandlingar från Utställning 2011


Vilande planarbete

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Under den tid som passerat sedan utställningen 2011 har vissa förändrade förutsättningar gjort att kommunen valt att vänta med att anta och genomföra detaljplanen. Det har bland annat visat sig att det inte är möjligt för tennisklubben att uppföra en tennishall i den utformning och i det läge som detaljplanen visade. Diskussionen med tennisklubben om en ny hall eller utbyggnation av den nuvarande pågår fortfarande.

Utvecklingen av Gustavsbergs centrum spelar roll

Utvecklingen av Gustavsbergs centrum påverkar idrottsplatsen. Det är viktigt att kopplingen mellan centrum och idrottsplatsen – inte minst ur ett trygghetsperspektiv – adresseras i det fortsatta arbetet med området.

Bakgrund

Förslaget till detaljplan för Idrottsparken var ute på samråd under våren 2011 och ställdes sedan ut för granskning under hösten samma år.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se

Nyheter


Process

Program

Det finns ännu inget program.

Startskede

Samråd har ännu inte skett.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.