Kråkberget, del av Gustavsberg 1:78 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder och lokaler för verksamheter. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget och bebyggelsen ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsätt­ningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd pågick under perioden 2019-12-03 – 2020-01-24. Arbete pågår med framtagande av granskningshandlingar.

Preliminär tidplan

Q1 2021 Granskning

Q3 2021 Antagande

Planförslaget

Detaljplaneförslaget möjliggör en utveckling med cirka 270 bostäder och verksamhetslokaler. Naturmark på berget sparas och tillgängligheten till den ska förbättras. Förslaget är utformat för att ta tillvara på platsens förutsättningar genom en relativt hög exploatering på den ianspråktagna marken och en lägre skala på bebyggelsen på naturmarken för att inte dominera landskapsbilden. Husen ska anpassas efter terrängen och utformas med material och kulörer som ansluter till naturen. Planförslaget har potential att stärka Skärgårdsvägen som entré till Gustavsbergs centrum och länka samman området kring kommunhuset med centrum.

Genom en omsorgsfull utformning av de offentliga rummen och byggnaderna samt en blandning av funktioner skapas förutsättningar för en trygg, social och levande stadsdel med närhet till natur och service.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsätt­ningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Planförslaget bedöms medföra konsekvenser på naturvärden och på riksintresset för kulturmiljövården. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 


Planhandlingar

Planhandlingar Kråkberget

Bakgrund

Under 2015 tog KSPU (kommunstyrelsens planutskott) beslut om att genomföra parallella uppdrag där Kråkberget ingick som ett delområde och där förslag med nya bostäder skulle tas fram.

I oktober 2017 godkändes start-PM för Kråkberget i KSPU. I juni 2018 godkände kommunstyrelsen att markanvisa kommunens mark på Kråkberget till Frentab Fastighetsutveckling AB.

I november 2019 beslutade KSPU att skicka ut förslaget till detaljplan för samråd. Samrådet pågick mellan 3 december 2019 och 24 januari 2020.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Nyheter