Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Kråkberget, del av Gustavsberg 1:78 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder, lokaler för verksam­heter och en förskola i området Kråkberget i centrala Gustavsberg. B

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsätt­ningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd pågick under perioden 2019-12-03 - 2020-01-24. Arbete pågår med framtagande av granskningshandlingar.

Planförslaget

Detaljplaneförslaget möjliggör en utveckling med cirka 270 bostäder, verksamhetslokaler och en förskola. Naturmark på berget sparas och tillgängligheten till den ska förbättras. Förslaget är utformat för att ta tillvara på platsens förutsättningar genom en relativt hög exploatering på den ianspråktagna marken och en lägre skala på bebyggelsen på naturmarken för att inte dominera landskapsbilden. Husen ska anpassas efter terrängen och utformas med material och kulörer som ansluter till naturen. Planförslaget har potential att stärka Skärgårdsvägen som entré till Gustavsbergs centrum och länka samman området kring kommunhuset med centrum.

Genom en omsorgsfull utformning av de offentliga rummen och byggnaderna samt en blandning av funktioner skapas förutsättningar för en trygg, social och levande stadsdel med närhet till natur och service.

Planförslaget bedöms medföra konsekvenser på naturvärden och på riksintresset för kulturmiljövården. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.


Planhandlingar

Planhandlingar Kråkberget

Bakgrund

Under 2015 tog KSPU (kommunstyrelsens planutskott) beslut om att genomföra parallella uppdrag där Kråkberget ingick som ett delområde där förslag med nya bostäder skulle tas fram. Läs mer om parallella arkitektuppdrag.

I oktober 2017 godkändes start-PM för Kråkberget i KSPU.

I juni 2018 godkände kommunstyrelsen att markanvisa kommunens mark på Kråkberget till Frentab Fastighetsutveckling AB.

I november 2019 beslutade KSPU att förslag till detaljplan ska skickas ut för samråd.

Preliminär tidplan för projektetQ4 2019 - Q1 2020

Samråd

Q2 2020

Granskning

Q4 2020

Antagande
Inom detta område planeras det för klimatsmarta bostäder i en trivsam miljö nära kommunikationer, natur, idrottsområden och bad. Den nya bebyggelsen ska planeras så att det utpekade grönstråket fortsatt fungerar som spridning för vilt och natur. Den höga nivåskillnaden ställer höga krav på utformningen av ny bebyggelse, det är väldigt viktigt att bra tillgänglighet uppnås för hela området.

Kråkbergets topp med sin nyckelbiotop är redan idag en målpunkt för besökare. Bebyggelsen bör placeras så att breda spridningsvägar åt både mot norr och mot söder skapas. Detaljplanen ska verka för att förbättra tillgången och öka kvaliteten på rekreation och friluftsliv genom att bland annat skapa tydligare naturliga entréer till området. Dessa är tänkta att fungera som tillgängliga och inbjudande stråk för allmänheten, med stopp vid fina utsiktspunkter utrustade med till exempel vindskydd och möjlighet till grillning.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson mejla linnea.olofsson@varmdo.se eller ring via servicecenter på 08-570 470 00.

Nyheter

Process

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.