Planhandlingar för Kråkberget

Samråd pågick under perioden mellan 2019-12-03 och 2020-01-24.
Arbete pågår med framtagande av granskningshandlingar.

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete