Tyck till
Talande webbLyssna

Markanvisningstävling

Byggnadsvolymerna är nedtonade i volym och färgskala och flerbostadshusen utförs med fasader i glaserat tegel i dova färger och omsorgsfullt utformade detaljer så som smidesräcken och fönsteromfattningar i sten.

Bostadshusen håller en enhetlig enkel front mot Stadsparken samtidigt som byggnaderna är varierade och känns exklusiva tack vare intressanta materialval och detaljer.

Kvarnbergsterrassen

Stadsvillorna placeras längs den föreslagna förlängningen av Algatan upp till Farstavikens skola. I Kvarnbergets sluttning planeras även flera gångstråk och mötesplatser för att tillgängliggöra platsen.

Anbudet innehåller en varierad bostadsbebyggelse med en blandning av små och stora lägenheter och minst 750 kvm bruttoarea kommer att användas för lokaler i bottenplan mot Stadsparken med möjlighet till handel, service och kontor som bidrar till en levande gatumiljö.

Kvarnbergsterrassen

Anbudet håller en bra balans mellan stadsmässighet och bibehållen natur. En stor del av naturmarken sparas och tillåts ta plats mellan byggnaderna vilket möjliggör fortsatta ekologiska spridningssamband. Anbudet innehåller även urbana kvalitéer med platsbildningar i form av torgytor mellan flerbostadshusen med möjlighet till möten samt lokaler i markplan.

Kvarnbergsterrassen

Den föreslagna bebyggelsen anpassas till landskapet, intilliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och naturmiljön samtidigt som byggnaderna förser Kvarnbergets norrsluttning med nya värden och målpunkter.

 

Senast publicerad: 2018-02-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation

Länkar

Dokument