Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Porslinskvarteren

Porslinskvarteren (före detta Fabriksstaden) i Gustavsberg håller just nu på att förvandlas till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

 

Status i planarbetet för Porslinskvarteren (f.d. Fabriksstaden

Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-25 och har nu gått in i ett genomförandeskede. Kommunen ansvarar för att ställa i ordning de allmänna anläggningarna, det vill säga gator, vatten/avlopp och parker.

Förslaget i korthet

I området uppförs cirka 1900 bostäder, främst i flerbostadshus men även i radhus. En ny förskola för cirka 100 barn byggs i områdets södra del. Ett parkstråk skapas som binder samman området med Gustavsbergs hamn. Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader, exempelvis sanitetsporslinsfabriken, kommer att få en ny användning och bli en del av den nya bebyggelsen. I fabriksområdet byggs tydliga kvarter och tätare struktur än vad som tidigare varit fallet i Gustavsberg.

Parkering i Porslinskvarteren

Kommunen får många frågor och synpunkter angående parkering i Porslinskvarteren. I Porslinskvarteren och Gustavsbergsprojektet är den antagna parkeringsnormen för bostäder åtta parkeringsplatser per 1 000 kvm bruttoarea (BTA). Det innebär att för varje 1 000 kvadratmeter bostadsyta som byggs behöver byggherren iordningställa minst 8 parkeringsplatser. För att exempelvis bygga 10 stycken lägenheter om 100 kvm ställs ett minimumkrav om 8 parkeringsplatser till lägenheterna. Om lägenhetsstorleken däremot är mindre innebär det färre antal parkeringsplatser per lägenhet.

Tidigare hade Gustavsbergsprojektet en parkeringsnorm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet men denna beräkningsmodell tog inte hänsyn till att efterfrågan på parkeringsplatser varierar med lägenheternas storlek, därför antog politikerna den nu gällande parkeringsnormen.

Kommunen har inga egna kvarter eller parkeringsfastigheter inom Porslinskvarteren. Parkering för bostäderna i Porslinskvarteren ska lösas av byggherrarna/bostadsrättsföreningarna inom deras egna fastigheter. Kommunen bevakar dock att de uppfyller den beslutade parkeringsnormen.

Kommunen råder över 90 stycken kantstensparkeringsplatser utmed lokalgatorna. Dessa kan bland annat användas för besöksparkering. På dessa platser gäller p-skiva under 4 timmar utan avgift, klockan 07:00–22:00 under vardagar och klockan 09:00–19:00 under helger. Övriga tider gäller fri parkering.

Porslinsgaraget

I Porslinskvarteren öppnades i december 2018 det gemensamma garage som rymmer cirka 530 parkeringsplatser. Garaget är i första hand till för boende i Ikanos och Blå Ekens kvarter, samt för kommunens hyresgäster med verksamheter i hamnen. Verksamheter och boende som är intresserade av tillgång till en plats i garaget hänvisas till att kontakta Corepark, corepark.selänk till annan webbplats.

Besöksparkeringen i garaget öppnade maj 2019.

Läs mer här om parkeringsmöjligheter i Gustavsberglänk till annan webbplats

Fajansparken

Parken sträcker sig genom hela Porslinskvarteren från norr till söder. Det skapas plats för både lek och vila samt möjlighet till möten och aktiviteter för olika åldrar.

Läs mer om Fajansparken här >>

Nya hyresrätter

Värmdö kommun planlägger för cirka 420 hyresrätter i Porslinskvarteren, där efterfrågan att bo är stor. De första 300 bostäderna började byggas i Porslinskvarteren i början av 2015 av Stena Fastigheter. Totalt kommer det att bli fem kvarter i Porslinskvarteren; två kvarter byggda av Stena Fastigheter, två kvarter av Riksbyggen och ett kvarter byggt av SKB. Hyresrätter planeras även i Vattentornsberget och Gustavsbergs centrum. Här nedan kan du ställa dig i kö för bostad.

Stena

Stena hyr ut sina bostäder via Bostadsförmedlingen, bostad.stockholm.selänk till annan webbplats, registrera dig i Bostadsförmedlingens kö för att få en av Stenas hyresrätter.

Riksbyggen

Anmälan till Riksbyggens hyresrätter i Porslinskvarteren görs via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB på länken bostad.stockholm.se/nyproduktionlänk till annan webbplats. För att anmäla sig krävs att man är registrerad i Bostadsförmedlingen i Stockholms bostadskö.

SKB

Bli medlem hos SKB för att få en av deras hyresrätter, ansökan om medlemskap görs på SKB:s hemsida: www.skb.org/login/bli-medlem/länk till annan webbplats . Du kan söka lägenhet hos SKB via deras hemsida eller över telefon, se mer info här skb.org/sok-ledigt/att-soka-lagenhet/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via kommunens servicecenter på telefon
08-570 470 00 eller mejla olof.eriksson@varmdo.se

Nyheter