Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Stadsparken

Den nya stadsparken får en strategisk position i centrala Gustavsberg och kommer utgöra ett viktigt stråk för att binda samman Gustavsbergs centrum med Farstaviken, Gustavsbergs hamn och Porslinskvarteren. Stadsparken gör det möjligt att förstärka och utveckla tätortens grönstruktur och rekreationsmöjligheter.

Aktuellt

Under 2017 har en programhandling för hur den nya planerade stadsparken ska utformas och användas arbetats fram. Programhandlingen kommer ligga till grund för den kommande detaljplanen för parkområdet.

Programförslaget innebär i korthet att en ny stadspark om cirka 2 hektar anläggs mellan Gustavsbergs centrum och Farstaviken med Kvarnbergsterrassen som avgränsning i söder. I parkområdet ordnas både ytor för aktiviteter så som lekplatser och spelfält, men också plats för vila och rekreation i anslutning till kyrkbacken och de planerade ekholmarna.

Längst in i Farstaviken anordnas ett tillgängligt och öppet soldäck och en cafébyggnad. En bryggpromenad kopplar samman stadsparken med Porslinskvarteren och Strandvik.

Det nya busstorget med Runda huset i fokus blir ett utmärkande torg för kollektivtrafikresenärer där målet är att det enkelt ska gå att byta buss utan att korsa trafikerade vägar. Busstorget har en triangulär form och på terminalytan föreslås en mindre kiosk/vänthall. Målsättningen är att utforma Busstorget så att Runda huset får en mer framträdande position och att torget flyter ihop med stadsparken och blir en naturlig övergång mellan centrum och park­en.

Vatten blir ett viktigt inslag i parkområdet och längs med den nya sträckningen av Gustavsbergs Allé planeras det för ett öppet dagvattenstråk. Dagvattenstråket kommer utöver att vara en anläggning för vattenrening också innebära en attraktion i parken.

Bakgrund

Idéer och beslut om att utveckla och utöka parkområdet mellan Gustavsbergs centrum och Farstaviken har funnits länge. Parken omnämns i planprogrammet för Centrala Gustavsberg från 2009 och i det fortsatta inriktningsbeslutet Gustavsbergs centrum från 2011. När den nya trafikprincipen för stadsgatunätet antogs 2015 innebar det nya möjligheter för den planerade stadsparken. En större yta än tidigare frigjordes och parkområdet blev aktuellt att ta med i de parallella arkitektuppdrag som genomfördes för centrala Gustavsberg 2016.

Tidigare har Gustavsbergs centrum och stadsparken ingått i samma detaljplan, men nu när arbetet med centrala Gustavsberg har kommit längre är det mer lämpligt att dela upp området i två detaljplaner.

Status i planarbetet

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Tidplan

Preliminär tidplan för projektet

Q4 2019

Samråd

Q3 2020

Granskning

Q3 2021

Antagande

Planhandlingar

  • Swecos programhandling för Stadsparken.

Läs programhandlingen

  • Handlingsplan för delar av Gustavsberg, fastställd 2016-10-19.

Läs handlingsplanen

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Carl Ringqvist via mejl till carl.ringqvist@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Nyheter

Process

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.