Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Stallet, Gustavsberg 1:268 m.fl.

Planen möjliggör för nya bostäder, iordningställande av gång- och cykelväg utmed Båtvägen samt en torgyta med parkeringsmöjligheter.

Status i genomförandet

Stallet befinner sig i slutet av genomförandeskedet. Just nu pågår utbyggnaden av allmän plats inom detaljplanen. De allmänna anläggningarna, som kommunen ansvarar för, består av en gång- och cykelväg, parkering samt en planteringsyta. Arbetena beräknas vara färdigställda till hösten 2020.

Om projektet

Detaljplanens syfte är att fortsätta omvandlingen av det gamla fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen och levande stadsdel med bostäder. etaljplanen för Stallet möjliggör bland annat för cirka 25 nya bostäder, utvecklad användning av Stallet för centrumändamål, iordningställande av gång- och cykelbana längs Båtvägen samt ett torg med möjlighet för parkering. Den befintliga byggnaden kommer bevaras då den är kulturhistorisk värdefull och rivningsskyddad.

Gällande detaljplan

Detaljplanen för Stallet, Gustavsberg 1:268 m.fl. fick laga kraft 2017-05-03.

Ta del av lagakraftahandlingar i kommunens webbkarta>>länk till annan webbplats

Bakgrund

Stallet var ursprungligen tänkt att ingå i detaljplanen för Porslinskvarteren. Dock undantogs det nordvästra hörnet, där fastigheten Stallet är beläget, vid antagande av planen för Porslinskvarteren den 14 december 2011.

Detaljplanearbetet för Stallet startades under 2013. I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott att sända ut detaljplanen för Stallet, Gustavsberg 1:268 m.fl. fastigheter på samråd. Samråd hölls i november 2014. Kommunstyrelsens planutskott beslutade om förnyad granskning av detaljplanen och granskning pågick i början av sommaren 2016. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige april 2017 och fick laga kraft maj 2017.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via mejl olof.eriksson@varmdo.se eller kommunens servicecenter på 08-570 470 00.

Nyheter

Process

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd oktober 2013. Detaljplanen fick laga kraft
2017-05-03.

Utställning

Förnyad granskning av detaljplanenoch granskning pågick under perioden
2016-05-03 - 2016-06-23. Detaljplanen fick laga kraft 2017-05-03.

Antagen

Detaljplanen antogs 2017-04-29 och fick laga kraft 2017-05-03.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2017-05-03. Du hittar lagakrafthandlingar i kommunens webbkartalänk till annan webbplats