Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Gustavsberg 1:268, Stallet

Den befintliga byggnaden kommer bevaras då den är kulturhistorisk värdefull och rivningsskyddad. Planen möjliggör bland annat för cirka 25 nya bostäder, iordningställande av gång- och cykelväg utmed Båtvägen och en torgyta med parkeringsmöjligheter.

Status i planarbetet

Detaljplan Gustavsberg 1:268, Stallet fick laga kraft 2017-05-03. Just nu pågår utbyggnaden av allmän plats inom detaljplanen. De allmänna anläggningarna består av en gång- och cykelväg, parkering samt en planteringsyta och det är kommunen som ansvarar utbyggnad av dessa. Arbetena beräknas vara färdigställda till hösten 2020.

Bakgrund

Detaljplan för Stallet antogs i kommunfullmäktige 29 april 2017. Området skulle ursprungligen ingå i detaljplanen för Fabriksstaden (nu Porslinskvarteren) men undantogs från antagandet år 2011. Vissa justeringar i bestämmelserna för området gjordes och Stallet blev en egen detaljplan. Detaljplanen är antagen och vann laga kraft den 3 maj 2017.

Detaljplanen för Stallet möjliggör bland annat 25 nya bostäder, iordningställandet av gång- och cykelbana på Båtvägen samt ett torg med möjlighet för parkering.

Planens syfte är att fortsätta omvandlingen av fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen och levande stadsdel med bostäder. I denna berörda del av fabriksområdet innebär det att möjliggöra en fortsatt och utvecklad användning av Stallet för centrumändamål, ny bostadsbebyggelse i planområdets nordöstra del, samt att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg längs Båtvägen.

År 2008 godkände kommunstyrelsen ett start-PM för att detaljplanelägga området kring Gustavsbergsfabriken, och ett förslag till detaljplan arbetades fram. Förslaget var ute på samråd under våren 2011 och ställdes sedan ut under hösten samma år. Ett kvarter i detaljplanen för Fabriksstadens nordvästra hörn, där fastigheten Stallet är beläget, undantogs från planen i och med att den antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2011.

Detaljplanen för Fabriksstaden överklagades upp till sista instans. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom den 25 juli 2013 att prövningstillstånd inte medgavs och då mark- och miljööverdomstolens beslut inte kan överklagas vann planen därmed laga kraft.

Detaljplanearbete med det undantagna Stalletkvarteret startades under hösten 2013. Syftet med detaljplanen för Stallet är att möjliggöra för att gator och gång- och cykelvägar ska kunna iordningställas så att de överensstämmer med kringliggande kvarter.

I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott att sända ut detaljplan för Stallet, Gustavsbergs 1:268 m.fl. fastigheter på samråd. Samrådet ägde rum i november 2014.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade om förnyad granskning av detaljplanen och granskning pågick under perioden 2016-05-31–2016-06-23.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via kommunens servicecenter telefon
08-570 470 00 eller mejla olof.eriksson@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Infoga text här.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd oktober 2013.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2017-05-03.

Genomförande

På gång.