Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Strandvik

Arkitektskiss

Strandvik är med närheten till vattnet och parken platsen där invånarna träffas för bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med bryggor och båtplatser.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Aktuellt

Sedan detaljplanen för Strandvik fick laga kraft 2016-09-08 har kommunen arbetat med att ta fram projekteringshandlingar för de olika delprojekten som kommunen ansvarar för. Dessa är Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen, Strandvikparken-Ekedalsvägen och Strandpromenaden. För byggnationen av bostäder ansvarar Seniorgården AB.

Se mer specifik information för de olika projekten nedan under respektive rubrik.

Ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen

Gamla Skärgårdsvägens upprustning färdigställdes vår/sommar 2019. Det kvarstår arbeten vid exploateringsområdets bygginfarter, detta arbete utförs av JM under hösten 2020.

Byggnation av seniorbostäder

Byggnationen av Seniorbostäder beräknas vara färdigställt sommaren 2020 med inflytt i husen i öst redan i januari 2020.

För att få mer information och lämna intresseanmälan för boende i Strandvik hänvisar kommunen till Seniorgårdens hemsida länk till annan webbplats

 

Arkitektskiss

Parken & Ekedalsvägen

Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvatten ska hanteras genom öppna dikesanvisningar genom parken och en dagvattenanläggning med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.

Strandvikparken färdigställdes hösten 2019.

Utbyggnad av strandpromenad

Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar.

Strandpromenaden färdigställdes hösten 2019.

Tidigare

Detaljplanen

2016-09-08 fick detaljplanen för Strandvik (D224) laga kraft.

Laga kraft betyder att det nu är möjligt att bygga de cirka 60 nya bostäderna i och omkring Villa Strandvik samt att kommunen kan påbörja en upprustning och förbättring av park- och strandpromenad. Förberedande arbete kommer nu att starta både hos kommunen och hos byggherren.

Förslaget i korthet

Den gröna och lummiga karaktären ska bevaras och utvecklas med promenadstråk längs havsviken. Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. I planområdet finns förutom villa Strandvik befintlig bebyggelse som till största del ska bevaras och skyddas i detaljplanen. Planförslaget medför att parken förbättras och att en strandpromenad anläggs, med trevliga platser för vila och utblick över viken. Planen föreslår vidare att, i enlighet med 7 kap 15 § MB, upphäva strandskyddet inom kvartersmark i enlighet med vad som bedöms vara särskilda skäl i strandskyddslagstiftningen.

Bakgrund

År 2008 beslutade kommunstyrelsen ett detaljplanelägga området kring villa Strandvik och 2009 upprättades ett program för detaljplan och programsamråd hölls. Synpunkter från programsamrådet har sammanfattats och ligger till grund för en fördjupad inriktning för planeringen av centrala Gustavsberg, som godkändes under hösten 2010.

Detaljplanearbetet för Strandvik påbörjades 2006 men stannades av i väntan på att programarbete och övrig planering för centrala Gustavsberg skulle färdigställas. Detaljplanearbetet för Strandvik återupptogs igen 2011.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd hösten 2012 och samrådsmöte hölls på kommunhuset. Mellan den 12 maj och 9 juni 2015 ställdes detaljplanen ut för utställning. Öppet hus hölls på kommunhuset i samband med utställningen där kommunens tjänstemän, exploatör och arkitekt närvarande för att svara på eventuella frågor. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen planutskott den 28 oktober, 9 november av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Protokollet med antagandebeslut anslogs på kommunens anslagstavla 2015-12-08. Detaljplanen vann laga kraft den 8 september 2016.

Processen

Detaljplanen tas fram med normalt förfarande och enligt ÄPBL 1987:10.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Lukas Eliasson via servicecenter 08-570 470 00 eller via
e-post till lukas.eliasson@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM fastställdes av kommunstyrelsen 2006-05-12.

Genomförande

På gång.