Miljömål för projektet

För att utveckla ett hållbart Värmdö finns lokala miljömål som grundar sig i sexton nationella miljömål. Det finns också ett utvecklat miljöprogram för framtidens Gustavsberg.

Lokala miljömål grundade i nationella miljömål

Hållbar utveckling av Gustavsberg

Gustavsberg ska i framtiden vara ett gott exempel på hållbar stadsutveckling - socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det handlar både om rena miljöaspekter och om att förtäta i centrala områden där det redan finns service och kommunikationer.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om att skapa förutsättningar för alla människor att bo och leva i samhället. Den fysiska miljön har stor betydelse för människors val av bostadsort och hur platsen används. Med liv och rörelse ökar tryggheten. Det offentliga rummet bör därför göras så upplevelserikt och attraktivt som möjligt så att människor väljer att vistas där.

Ekonomisk hållbarhet

Förmågan att generera ett lokalt näringsliv med verksamheter och kommersiell service är väsentlig. Det är viktigt att skapa en lockande miljö med stor genomströmning av människor. Centrala Gustavsberg har stora möjligheter att bygga vidare på de hantverkstraditioner som redan finns i området vid hamnen.

Ekologisk hållbarhet

Målen i ett ekologiskt hållbart samhälle är att skydda miljön och människors hälsa och att använda jordens resurser effektivt. En tät bebyggelse där bostäder, företag och kommersiell service finns sida vid sida minimerar antalet transporter och därmed även klimatpåverkan. Det ger också bättre underlag för kollektivtrafik och annan samhällsservice. Att använda bättre material i byggnationen kan också minska energiförbrukningen.

Se Miljöprogrammet för utvecklingen av centrala Gustavsberg , 14.2 MB.