Politisk enighet för projektet

I mars 2008 antog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut som fastställde utgångspunkten för utvecklingen av centrala Gustavsberg. Det är ett långsiktigt arbete med politiska beslut i grunden.

Omdaningen av Gustavsberg kommer att pågå under många år framöver och sträcker sig över flera mandatperioder. Förändringar i områdets utformning och funktion som utvecklingen medför kommer att beröra många – både under projektets genomförande och när området står färdigt – och det är därför viktigt att det finns en bred politisk uppslutning kring helhetssynen på utvecklingen av Gustavsberg.

Tre visionsdokument

Det finns tre visionsdokument tagna av kommunfullmäktige som berör utvecklingen av Gustavsberg; Vision Värmdö 2030 som behandlar hela Värmdö, ett inriktningsbeslut för utvecklingen av centrala Gustavsberg samt en fördjupad inriktning för samma område.

Vision Värmdö 2030

Visionen antogs av fullmäktige 2009 och beskriver en önskad bild av hur livet i kommunen kan se ut om cirka 20 år. Här finns även en beskrivning av ett framtida Gustavsberg:

I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. [...]

Den tidigare bruksorten Gustavsberg har vuxit till ett kulturellt skärgårdscenter och attraherar såväl boende, turister, företagare som åretruntgäster. Med stolthet i traditioner har ett lövverk av butiker, hotell, restauranger och caféer utvecklats längs en modern kajpromenad med ett levande båt- och hamnliv.

Planprogram och inriktningsbeslut

I mars 2008 antog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut som fastställde utgångspunkten för utvecklingen av centrala Gustavsberg. En viktig punkt var att utvecklingen skulle präglas av ett energi-, miljö- och klimatanpassat byggande, så att en långsiktigt hållbar utveckling skulle främjas. I beslutet framhålls det rika kulturarvet, utveckling av hamn- och fabriksområdet, strandpromenader, övergripande trafiklösningar, tillgänglighet i allmänhet och tillgänglighet ur ett barnperspektiv i synnerhet.

Parallellt med att ett planprogram för Gustavsberg togs fram 2009, formulerade projektets dåvarande politiska beredningsgrupp en vision för det fortsatta utvecklingsarbetet, en fördjupad inriktning. Visionen ger en målande beskrivning av hur Gustavsberg kan komma att se ut om ungefär 20 år. Gustavsberg ska utvecklas till ett kulturellt centrum som attraherar boende, företagare och turister. Här ska finnas en mångfald butiker och verksamheter med brukstradition som grund. Ett nät av gång- och cykelvägar ska binda samman kommunens olika delar. En väl utbyggd infrastruktur med minimal miljöpåverkan ska ge förutsättningar för boende och näringsliv att agera på ett hållbart sätt.

 

Planprogram , 6.4 MB.

Belysningsprogram, Gustavsberg , 13.8 MB.

Grönstrukturplan, del 1 , 7.8 MB.

Grönstrukturplan, del 2 , 12.2 MB.

Grönstrukturplan, del 3 , 11.7 MB.