Bilda förening

Ideella föreningar finns inom många olika områden. Här finns tips om hur du bildar en förening.

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell, det vill säga utan ekonomiskt vinstintresse. 

Några praktiska råd

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet.  

Föreningens huvudsakliga syfte ska vara allmännyttig det vill säga en verksamhet som samhället tycker är angeläget att stödja. Av föreningens stadgar ska klart framgå att föreningen har ett allmännyttigt ändamål.

En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer och vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning.

Merparten av de allmännyttiga föreningarna är befriade från skatt. Det finns ingen lag om ideella föreningar. Detta innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet. För att stat och kommun ska erkänna en förening som bidragsberättigad krävs att den har antagna stadgar och en demokratiskt vald styrelse.  

Att bilda förening

De flesta föreningar startas genom att ett antal människor med ett gemensamt intresse bestämmer sig för att bilda förening med ett visst ändamål, utveckla sina intressen i organiserad form. När man bildar förening bör man vara minst 10 personer, men det räcker med 3 personer.

Några orsaker till att man bildar förening:

 • kan vara att man tävlar i seriespel
 • vill idrotta i organiserad form
 • krav från kommunen att lokaler endast upplåts åt föreningar
 • krav för att få statliga och kommunala bidrag
 • krav för att få tillstånd att sälja lotter.

Juridisk person

En förening är en juridisk person, vilket betyder att föreningen kan skriva avtal, ansvara för skulder, vara arbetsgivare med mera. Förening blir juridisk person när stadgar är antagna och styrelse vald.

En juridisk person = Förening  

 • kan äga saker  
 • teckna avtal  
 • vara arbetsgivare  
 • vara part inför myndighet  
 • kan försättas i konkurs  

Bildandet av förening  

- kalla alla intresserade till allmänt möte
- affischera - annonsera - dela ut flygblad
- Initiativtagarna bör ha förberett mötet genom att ha kontaktat kommunens kultur- och fritidskontor för att ta reda på regler för eventuellt bidrag, hjälp till lokaler, hjälp med administrationen, tryckhjälp med mera.

Speciella krav som ställs på föreningen:
Kontakter bör också tas med lämpligt riksförbund/specialförbund.

För att första mötet ska gå smidigt är det nödvändigt att initiativtagarna planerar mötet:

 • skaffa trevlig möteslokal
 • förberett sig på tänkbara frågeställningar
 • delar ut utarbetat förslag till stadgar
 • delar ut upprättad dagordning (vilka frågor som ska behandlas)

I början av mötet bestämmer mötesdeltagarna vem som ska vara mötesordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare. När beslut är tagna om stadgar, namn och styrelse anses föreningen bildad.

Stadgar  

Stadgarna är grunden i en ideell förening. Dessa ska kortfattat informera medlemmarna om föreningens ändamål, regler med mera. Personerna som vill bilda föreningen ska upprätta förslag till stadgar. Det finns ingen lag på vad stadgarna ska innehålla, men de bör innehålla vissa grundläggande regler för föreningens verksamhet.

Följande bör finnas med i stadgar:  

 • föreningens namn  
 • föreningens hemort  
 • ändamålet för föreningen  
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas  
 • verksamhetsår  
 • årsmötet  
 • regler för medlemskap, utträde och uteslutning  
 • medlemsavgiften  
 • regler om rösträtt  
 • styrelsens sammansättning  
 • regler för styrelsemöten  
 • regler för ändring av stadgarna  
 • regler för upplösning av föreningen

Stadgarna ska ses som den lag föreningen ska rätta sig efter.

Förslag till föreningsstadgar , 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.

PM för den som leder mötet (Dagordning)

1. Mötets öppnande
Någon av initiativtagarna hälsar de närvarande välkomna och ger en kort information om syftet med mötet och presenterar den som arbetat med förberedelserna. Deltagarna antecknas på en lista som vid behov kan användas som röstlängd.  

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen läses upp för godkännande

3. Vad av ordförande för mötet
Någon väljs att leda dagens förhandlingar (oftast, men inte alltid, den som börjat leda mötet).

4. Val av sekreterare för mötet
Någon väljs att föra protokoll över dagen förhandlingar.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Justeringsmännen ska kontrollera att innehållet i det förda protokollet är riktigt. De fungerar också som rösträknare under mötet om det behövs.

6. Information om initiativtagarnas förarbete
Informera om intresset för bildandet av en förening: - möjlighet att få hjälp av kommunen - villkoren för att komma med i en riksorganisation (ex Sveriges Riksidrottsförbund)

7. Beslut om bildande av föreningen
Ställ frågan om föreningen ska bildas.

8. Beslut om föreningens namn
Tala om vilket namnförslag som ni kommit fram till och besluta om detta eller något annat namn.

9. Fastställande av stadgar
Gå igenom det stadgeförslag som ni förberett. Läs upp paragraferna och godkänn dessa var för sig. Det är viktigt att alla förstår vad varje paragraf betyder.

10. Fastställa årsavgiften
Fastställ årsavgiften för kommande verksamhetsår.

11. Val av föreningens ordförande
Väljs på ett år.

12. Antal styrelseledamöter
Fastställ antalet ledamöter i styrelsen (bäst med jämnt antal + ordförande). Detta finns oftast redan i stadgarna och är därmed beslutat redan vid punkt 9.  

13. Val av övriga styrelseledamöter
Denna första gång väljs hälften på ett år och övriga på två år (se stadgarna)

14. Val av suppleanter
Välj en eller flera (ofta två) suppleanter som kan ingå i styrelsen om ordinarie ledamot är förhindrad. Suppleanterna väljs oftast på ett år. Välj suppleanterna i turordning.

15. Val av revisorer
Väljs oftast på ett år. Revisor får inte sitta i styrelsen eftersom han sedan ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.

16. Val av valberedning
Förslagsvis väljs tre medlemmar, med en som sammankallande. Valberedningen förbereder personvalen till nästa årsmöte. Styrelseledamot kan ingå men ska då inte stå på omval vid nästa möte  

17. Budget
Om det finns en budget, redovisas denna och godkänts, eventuellt med vissa ändringar.

18. Övrigt
Här kan övriga frågor behandlas. Dock ska inga ekonomiska frågor behandlas på denna punkt då frågan inte fanns med på dagordningen.

19. Mötet avslutas
Föreningens nu valde ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Medlemmarna  

De flesta ideella föreningar har öppen medlemsintagning. Det finns undantag ex en villaförening, ordensällskap och liknande. För att föreningen ska bli befriad från skatt måste den vara öppen för alla. Det samma gäller för statliga och kommunala bidrag. Ansökan om medlemskap görs muntligt eller skriftligen till föreningens styrelse. Regler för inträde bör finnas med i föreningens stadgar.

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna och rätt tillinformation om föreningens angelägenheter.

När en medlem inte betalar medlemsavgiften upphör medlemskapet. Regler för utträde bör finnas med i stadgarna. Beslut om utestängning av sociala skäl ska fattas med stor försiktighet.

En medlem som motarbetar föreningens ändamål kan bli utesluten. Beslut om detta görs normalt av årsmötet, men även styrelsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut om stadgarna tillåter. Föreningen måste ha sakliga skäl för uteslutningen innan beslut fattas. Vanliga personmotsättningar är inte tillräcklig orsak för uteslutning.

Medlem har inte någon rätt att själv å in och kontrollera styrelsens arbete dvs titta på handlingar, bokföring med mera. De valda revisorerna ska granska styrelsens arbete. Föreningens styrelse lämnar redogörelse vid årsmötet. Ett medlemskap i förening är personligt och får inte överlåtas till annan person. Medlemsavgiftens storlek varierar mellan olika föreningar. Avgiften bör vara rimlig. Familjemedlemsavgift kan mycket väl användas, detta minskar familjekostnaderna.  

Styrelsen/ första styrelsemötet

Styrelsen fördelar inom sig arbetsuppgifter/ ansvarsområde - Ordförande - Vice ordförande - Sekreterare - Kassör - Beslutar om firmatecknare - ev utser olika kommittéer.

I en ideell förening finns inte några regler för lägsta antalet ledamöter i styrelsen. I en mindre förening bör det dock vara lämpligt med minst tre personer i styrelsen. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet och är föreningens verkställande ledning.

Följande tre personer är nyckelpersoner i föreningen.  

Ordförande 

 • ska leda styrelsens arbete
 • ska vara föreningens officiella representant
 • ska fördela arbetet
 • ska stimulera till olika insatser

Sekreterare

 • ansvarar för föreningens information
 • skriver protokoll
 • ska förvara och arkivera skrivelser/protokoll
 • ska tillsammans med ordförande gå igenom vad som ska tas upp på mötet

Kassör

 • ska sköta bokföringen
 • göra in- och utbetalningar
 • söka bidrag
 • delta i styrelsearbetet
 • svara för information om föreningens ekonomi

Andra uppgifter

 • Föreningsfester
 • Föreningslotterier
 • Utbildningsfrågor
 • Läger/resor och ungdomsansvarig

Årsmötet  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta beslut och välja styrelse m.m.

Årsmötet beslutar om:

 • tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer
 • medlemsavgifter
 • hur årets vinst ska användas i föreningen
 • ändring av stadgar
 • upplösning av föreningen
 • föreningens organisation  

Ordinarie årsmöte hålls en gång om året. Stadgarna bör innehålla uppgifter om när årsmöte ska hållas.  

Extra årsmöte är styrelsen skyldig kalla till:

 • när föreningens styrelse tycker det behövs
 • när en revisor begär det
 • när minst en tiondel av medlemmarna begär det

Vid extra årsmöte är det bara de ärenden som föranlett mötet som ska behandlas. Kallelse till årsmötet kan göras på olika sätt till exempel genom brev till samtliga medlemmar, genom annons i den lokala tidningen eller medlemstidningen.

Revisor/revision

En ideell förening bör ha minst en revisor. Två revisorer bör utses och dessutom ersättare. Vanligtvis väljs revisorerna för ett verksamhetsår i taget. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Revisorerna bör alltid få styrelseprotokoll tillsänt sig, likaså ekonomiska rapporter.

Förslag till dagordning för årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Uppläsande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Uppläsande av styrelsens ekonomiska berättelse
8. Uppläsande av revisionsberättelsen
9. Beviljande av ansvarsfrihet
10. Uppläsning av kommande verksamhetsplan och budget
11. Val av föreningsordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas    

För att få grundligare insikt i föreningsfrågor rekommenderas följande litteratur:

 • Hur fungerar Din förening? Lennart Elbe/Bo Johansson LT:s förlag
 • Ideella föreningar. Skatt, ekonomi, juridik. Jan Lindblad/Björn Lundén. Björn Lundén Information AB
 • Ordning och reda i föreningen och på jobbet. Håkan Olander Tidens handböcker
 • Ideell och rationell. Olle Alsen/Tom Sagerberg. Liber
 • Ung förening. Mats Lodén. Naturia
 • Mer information finns på förening.se eller hos skatteverket.se.

Registrera föreningen i kommunens föreningsregister

I Rbok finns vårt föreningsregister. I Rbok kan ni även boka lokal samt söka bidrag .

Registrera er förening i Rbok.

Rbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.