Idrottsresan - från triangel till rektangel

triangel pil rektangel

I samarbete med Stockholms idrottsförbund och föreningslivet i Värmdö har Värmdö kommun startat ett projekt för att utveckla en gemensam samsyn för barn och ungdomsidrotten i Värmdö. Projektet har fått namnet Idrottsresan – från triangel till rektangel och tar avstamp i svensk idrotts gemensamma vision Strategi 2025.

Idrottsresan kan enkelt beskrivas som en modell med ett nytt synsätt kring föreningsidrott. Tidigare har barn gått från motionsidrott till ungdoms- och elitförberedande idrott och spetsen har bestått av en liten skara elitidrottare - triangeln. Genom att arbeta med gemensamma riktlinjer som ska vara vägledande för hur föreningsidrott ska bedrivas i kommunen, är förhoppningen att projektet Idrottsresan påverkar så att barn och unga framöver ser idrott som ett livslångt idrottande – rektangeln!

Varför ska Idrottsresan genomföras?

Förhoppningen är att behålla barn och ungdomar längre inom idrotten genom att erbjuda en idrott anpassad efter barnens förutsättningar, takt och behov. Syftet är också att utveckla föreningsmiljön till att bli mer inkluderande samt att erbjuda barn och ungdomar möjligheten att hålla på med fler idrotter samtidigt.

Hur ska Idrottsresan genomföras?

Arbetet startade i februari 2018 och under året ägde flera inspirationsdagar, dialogmöten och workshops rum.

I oktober 2018 träffades ordförande i idrottsföreningarna för att utifrån arbetet som gjorts under året ta fram ett underlag till överenskommelse om barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun. I februari 2019 antog kultur- och fritidsnämnden riktlinjerna Samsyn kring barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun. Projektet fortsätter under 2020 för att tillsammans konkretisera samsynen.

Samsyn kring barn- och ungdoms-idrotten i Värmdö kommun , 461.2 kB, öppnas i nytt fönster.

God kommunikation mellan kommunen, distriktsförbund, föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra Idrottsresan. På så sätt kan vi tillsammans utveckla idrott som är anpassad för att barn och ungdomar kan vara aktiva på egna villkor i en utvecklingsinriktad verksamhet.


Processen

Genomfört:

 • September 2020
  Riksidrottsförbundet och BRIS har tagit fram 7 spelregler för en tryggare barn- och ungdomsidrott – “Barnens spelregler”. Utifrån det har vi skapat ett dokument som heter Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv. Det ska fungera som en handledning för Värmdös föreningar för att säkerställa att verksamhet för barn bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, följer FNs barnkonvention och att beslut som fattas i föreningen ska utgå från barns bästa. Barn deltar för sin egen skull, inte någon annans!
 • Maj 2020 (från oktober 2019)
  Unga ledare utbildning
  Unga Ledare utbildningen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Lillsveds folkhögskola. Ledare i föreningslivet får under fyra helger möjlighet att fördjupa sig inom ledarskap och skaffa sig nya verktyg och kunskap som de kan ta med sig in i sin förening. Utbildningstillfällena omfattar 2 helger under hösten och 2 helger under våren. Utbildningens olika delar är:
 • Föreningskunskap
 • Värdegrund
 • Jämställdhet
 • Barnrätt
 • Pedagogik och metodik
 • Fysisk träning för barn och unga
 • Skydds och riskfaktorer
 • Tränarskap och ledarskap
 • Sjukvård och HLR
 • Funktionsvariationer

Kursinnehåll Unga ledare


 • 16 januari 2020
  Unicef- Föreläsning om barnkonventionen. Föreläsningskväll på Gustavsbergs Teatern tillsammans med Värmdö hockey och Unicef. Julia, barnrättsinformatör höll i en innehållsrik föreläsning kring hur föreningar kan tänka och arbeta med barnkonventionen.
 • 17 oktober 2019
  Under en höstdag anordnades Pedagogik i praktiken, en workshopkväll tillsammans med Stockholms Idrottsförbund och Jennie & Ingemar Linnéll. Kvällen innehöll både teori och praktik och deltagarna fick ta del av Jennie och Ingemars tankar kring pedagogiska upplägg som kan stärka ens ledarskap.

 • 20 mars 2019
  Inspirationskväll för alla barn- och ungdomsledare i kommunen.
  Inbjudan och anmälan här.

 • 4 December 2018
  Inspiration, tillbakablick och vägen framåt. Kom och sammanfatta året med oss, lyssna på Glada Hudik teaterns Per Johansson och hjälp oss ta avstamp mot 2019! En härlig kväll för alla föreningsaktiva inom idrott i Värmdö!
 • Oktober 2018
  Ordförandeträffar
 • 29 Augusti 2018 
  Utbildning för föräldrar - Coachande föräldraskap.
  Hur stöttar du på bästa sätt ditt barn för att öka chanserna för ett livslångt intresse för idrott?
 • 24 maj 2018
  Dialog och workshop för ledare. Tillfälle för diskussion kring de utmaningar föreningslivet i Värmdö har. Hur övervinns dessa för att nå strategi 2025? Låt oss gemensamt dyka ner i funderingar/utmaningar/problem.
 • 21 februari 2018
  Inspirationskväll för alla barn- och ungdomsledare i kommunen.


Bakgrund – Strategi 2025

Under de senaste åren har Riksidrottsförbundet tillsammans med SISU idrottsutbildarna och de olika specialidrottsförbunden i landet genomfört ett strategiskt arbete som mynnat ut i gemensam vision för svensk idrotts framtida utveckling, Strategi 2025. Visionen grundar sig i att det ska vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation, något som i sin tur ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och samhället blir starkare.

Övergripande mål för Strategi 2025
 

 • Livslångt idrottande
  Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

 • Idrottens värdegrund är vår styrka
  Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

 • Idrott i förening
  Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

 • Idrotten gör Sverige starkare
  Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott.

 1. En ny syn på träning och tävling
 2. Den moderna föreningen
 3. Inkluderande idrott för alla
 4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 5. Ett stärkt ledarskap


Läs mer

Strategi 2025 och de fem prioriterade utvecklingsresorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottsresan – från triangel till rektangel är Värmdös eget lokala projekt, startat för att omfamna visionen och arbeta proaktivt för att utveckla en gemensam samsyn för barn och ungdomsidrotten i kommunen.