Hållbart båtliv

Som båtägare finns det en del du kan göra för att minska den negativa påverkan på miljön. Vid till exempel underhållsarbeten, avfallshantering eller val av bensin har du möjlighet att välja miljövänligare alternativ.

Person på båt tittar ut över havet. 

Underhållsarbeten

Om du ska skrapa av gamla färglager från din båt är det viktigt att du täcker marken under båten med exempelvis en presenning så att färgresterna enkelt kan samlas upp och slängas på en miljöstation som farligt avfall.

På samma sätt är det viktigt att du vid slipning av ett båtskrov har slipen kopplad till en dammsugare. Avslipat material är farligt avfall och lämnas till en miljöstation. 

Var noga med att inga miljöfarliga ämnen som till exempel oljor eller bränslen läcker ut till land och i vattnet. Vid arbeten med motorn bör du täcka marken på lämpligt sätt så att spill kan samlas upp. Absorbtionsdukar, absorbtionsmedel och sågspån som används till att samla upp spill ska tas omhand som farligt avfall.

Läs mer om underhåll och förvaring av din båt:Båtbottenfärger

Ren båtbotten

Information om båtbottensanering Öppnas i nytt fönster.

Information om mikroplaster Öppnas i nytt fönster.

Krav vid sanering av båtbottenfärg Öppnas i nytt fönster.

Båtbottenfärger kan innehålla TBT

Gamla båtbottenfärger kan innehålla ämnet tributyltenn (TBT). Ämnet är mycket giftigt och hormonstörande för vattenlevande organismer. Båtbottenfärger som innehåller TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar, oavsett var de används.

Höga halter TBT har uppmätts i sediment och mark. Höga halter tenn (härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov i Stockholms län, vilket tyder på att gamla underliggande lager färg finns kvar på båtarna.

Mer information om TBT Öppnas i nytt fönster.

Ta bort gamla färglager

Båtar som någon gång har målats med färger som innehåller TBT måste saneras då underliggande färglager kan läcka TBT.

Miljöfarliga verksamheter har en skyldighet att ha kontroll över den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan bidra till. Båtklubbar räknas som miljöfarlig verksamhet. En del av kontrollen är att se till att utfasning av båtbottenfärger innehållandes TBT sker inom båtklubben.

Skrotbåtar

Du som äger en fritidsbåt har ansvar för att ta hand om den när den inte längre är brukbar.
Att överge en båt räknas som nedskräpning och är inte tillåtet.

Vill du skrota din båt kan du vända dig till det nationella nätverket Båtretur för att få hjälp.

Båtretur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphittade skrotbåtar

Hittar du en skrotbåt på allmän plats eller i naturen kan du kontakta kommunen som då försöker hitta ägaren. Hittar du istället en skrotbåt på din egen mark är det bäst att försöka kontakta ägaren. Vet du inte vem ägaren är kan du kontakta polisen.

Om båten är anmäld stulen hämtar polisen den ofta direkt, annars avvaktar man för att se om någon ägare hör av sig. Om ingen ägare hör av sig kan ägandet gå över till dig som anmält båten - det blir då ditt ansvar att skrota den.

Att skrota en båt utan ägarens tillstånd är inte tillåtet, det räknas som egenmäktigt förfarande.


Avfall

Information om avfallshanteringsplaner

Mer information om toalettavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sortera avfall

Allt avfall som uppstår på båten eller i hamnen ska tas omhand:

  • Källsortera till exempel förpackningar av papper/kartong, glas, metall och plast så kan de återvinnas.
  • Farligt avfall såsom båtbatterier, förpackningar av lysfotogen och tänd­vätska, oljor, färgrester får inte blandas med det övriga avfallet. Avfallet lämnas till en miljöstation/återvinningscentral.

Länk till Båtmiljörådets miljöguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkylatbensin

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är tvåtaktsmotorer med dålig förbränning. Den dåliga förbränningen innebär att en stor del av bränslet går rakt genom motorn och ut med avgaserna utan att förbrännas. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar.

Genom att använda den renare alkylat­bensinen och miljöanpassad tvåtakts­olja minskas de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Båtar och båtliv

Vill du ha praktisk information kring båtlivet och båtägande i Värmdö, klicka här:

Båtar och Båtliv Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 

Värmdö kommun deltar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten samt flera andra aktörer i ett projekt som utgår från ett av Sveriges nationella miljömål: Ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Läs mer om projektet och ta del av informationsmaterial på sidan nedan:

Ekosystembaserad havsförvaltning – för ett hav i balans