Information till båtklubbar om handlingsplan
för avveckling av TBT på båtskrov

Båtbottenfärger innehållande TBT är förbjudna.

Tributyltenn (TBT) är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Båtbottenfärger innehållande ämnet TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritids-båtar, oavsett var de används. Höga halter TBT har uppmätts i sediment och mark och höga halter tenn (härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov i Stockholms län. Det tyder på att gamla underliggande lager färg finns kvar på båtarna. Båtar som någon gång har målats med färger som innehåller TBT måste därför saneras då underliggande färglager kan läcka TBT.

Båtklubbarnas skyldighet

Miljöfarliga verksamheter är skyldiga att ha kontroll över den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan bidra till. Båtklubbar är miljöfarliga verksamheter då påverkan på miljön sker från verksamheterna i form av utsläpp till vatten och mark från målade båtskrov, samt hantering av kemikalier och avfall. En del av kontrollen är att se till att utfasning av båt-bottenfärger som innehåller TBT sker inom båtklubben. Båtklubbarna behöver därför ha
en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg som innehåller TBT ska ske.

Handlingsplanens innehåll

  • Beskrivning av nuläge.
  • Åtgärdsmål som ska vara uppfyllda till 2020 relaterade till TBT-fri båtklubb.
  • Konkreta åtgärder som verksamheten ska vidtas för att uppnå målen till 2020.
  • Avrapporteringsintervall under den aktuella treårsperioden.

Kontakta oss

Kontakta gärna bygg- och miljöavdelningen telefon via servicecenter
08-570 470 00.