Tributyltenn (TBT)

På 1960-talet blev det vanligt att tillsätta tennorganiska föreningar i båtbottenfärger. Tributyltenn (TBT) var den förening som var vanligast, och TBT-färger blev populära
på grund av dess enastående förmåga att minska påväxt. Det visade sig dock att TBT
är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer. Redan vid låga halter syns
en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar.

Spridning av TBT

Trots att det var länge sedan båtar målades med TBT-färg visar studier att TBT kontinuerligt tillförs till mark, vattenmassa och sediment. Höga halter TBT har uppmätts i sediment och höga halter tenn (härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov och i mark i Värmdö kommun. Detta tyder på att gamla underliggande lager färg fortfarande läcker från båtarna.

Försök har gjorts att ta fram spärrfärger i syfte att kapsla in gamla färglager för att förhindra läckage. I dagsläget finns det dock ingen spärrfärg där läckage inte förekommer. Detta är därmed inte en metod som godkänns inom Stockholms län.

Lagstiftning och regering

Redan 1989 blev det förbjudet att sälja båtbottenfärg med TBT i Sverige. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT. Detta gäller för alla svenska fartyg, oavsett, storlek och trafik. Förbudet gäller även fritidsbåtar.

Vad gäller inom Värmdö kommun?

  • TBT får inte förekomma på båtskrov. I de fall det finns förekomst av TBT ska båten saneras snarast på ett säkert sätt.
  • Båtar som har tillverkats 1995 eller tidigare har identifierats som riskobjekt gällande TBT. Har du en båt som är byggd 1995 eller tidigare finns det en risk för TBT och båten behöver undersökas alternativt saneras direkt. Undersökningar kan utföras genom skrapprov eller XRF-mätning.


Kontakta oss

Kontakta gärna bygg- och miljöavdelningen, telefon via servicecenter
08-570 470 00.