Kulturmiljö och byggnadsvård

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det handlar inte bara om enstaka hus eller objekt, utan om hela miljöer med landskap, vägar, fornlämningar och byggnader.

Kulturmiljövård inbegriper flera ämnesområden, till exempel bebyggelsehistoria och arkeologi. Att värna om kulturmiljöer är precis som naturvård, det vill säga ett samhälleligt intresse som ska vägas in i framtida beslut om mark- och vattenanvändning.

Vad menas med K-märkt?

K-märkt är ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer med kulturhistoriskt värde. Begreppet K-märkt har dock ingen juridisk innebörd i sig självt.

En byggnad kan skyddas genom att området är ett lokalt utpekat kulturmiljöområde, byggnadsminnesmärkning, skydd i detaljplan, riksintresse för kulturmiljövården, objekt som enligt antikvarie pekats ut som kulturhistoriskt värdefull.

Värmdö kommun har en kommunantikvarie som jobbar med dessa frågor.

Fornlämningar

Inom Värmdö kommun finns mängder av intressanta fornlämningar. Kommunen upprättar skötselplaner för ett urval av fornlämningarna, i samarbete med länsstyrelsen och länsmuseet. Ett exempel på skötsel av fornlämning är den kontinuerliga slyröjningen på gravfältet vid Farsta i Gustavsberg. Samma sak görs på södra sidan av Ösbyträsk, på Ösby gårds forna marker.

För den fornlämningsintresserade är gravfältet vid Säby på Ingarö sevärt. Med sina 150 gravar, flera med bautastenar, räknas det till skärgårdens största gravfält.

Se Värmdös fornlämningar i webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöer av riksintresse

I kommunen finns 14 områden som länsstyrelsen, länsmuseet och riksantikvarieämbetet har utpekat som riksintressen för kulturmiljövården.

Dessa områden är:

 • Beatelund, Ingarö - herrgårdsmiljö
 • Bullerön och Långviksskär - kust- och skärgårdsmiljö
 • Djurhamn och Djurö kyrka - skärgårdsmiljö känd sedan medeltiden
 • Grinda - sommarnöjesmiljö
 • Gustavsberg - brukssamhälle
 • Harö - skärgårdsby
 • Husarö, Ingmarsö, Svartsö, Gällnö, Hjälmö - skärgårdsbyar
 • Ingarö, Lämshaga - Sockencentrum och herrgårdsmiljö
 • Möja, Bockö, Lökaön - fiskarmiljöer
 • Norra Boo, Vaxholm, Oxdjupet, Lindalssundet - farleds- och sommarnöjesmiljö
 • Sandhamn och Grönskär - sommarnöjesmiljö, tull- och lotsmiljö
 • Siggesta Sund - herrgårdsmiljö
 • Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser, Djurö och Möja
 • Uppeby och Nore - skärgårdsbyar

Värmdö kulturhistoria i skärgårdsbygd

Två händer som håller i boken Värmdö kulturhistoria i skärgårdsbygd

Värmdö – Kulturhistoria i skärgårdsbygd presenterar kommunens bäst bevarade kulturmiljöer från forntid till nutid. Här finns spännvidden från förhistoriska gravfält, skärgårdsbyar och bruksmiljöer, till modernistisk 1960-talsarkitektur. Alla har de en sak gemensamt – de har något att berätta om det samhälle vi lever i. Att känna sin historia kan också ge förankring, trygghet och identitet. Det är därför viktigt att bevara dessa kulturmiljöer så att även kommande generationer kan ta del av dem. Ett värnande om miljöerna innebär emellertid inte ett hinder för en framtida utveckling. Förändringar måste dock ta hänsyn till den befintliga miljön, vi måste ha historien med oss in i framtiden. Bok av Värmdö kommun och Stockholms Läns museum 2014.

Kulturmiljöer av lokalt intresse

Stockholms läns museum och Värmdö kommun har i kommunens kulturmiljöprogram Skärgårdsbygd valt ut områden som är särskilt värdefulla för kulturmiljövården ur ett lokalt perspektiv. Dessa områden har en för kommunen värdefull kulturhistorisk struktur i behåll i exempelvis landskap, fornlämningar och bebyggelse. Några exempel är Norra Lagnö, Stavsnäs by och Säby på Ingarö.

Hembygdsföreningar i Värmdö

Bli aktiv i din lokala hembygdsförening, i hembygdsföreningen finns personer med stor lokalkännedom, engagemang och kulturhistorisk kunskap som gärna delar med sig av sina kunskaper till medlemmarna.

Läs mer på Sveriges hembygdsförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöinventering av Riksintresset Centrala Gustavsberg

2018 genomfördes en kulturmiljöinventering av utvalda delar av riksintresseområdet i centrala Gustavsberg. För att ta del av kulturmiljöinventeringen (Byggnadsinventering Gustavsberg Inventering och värdering inom riksintresset Gustavsberg) kontakta kultur-fritid@varmdo.se

Gustavsbergs riksintresse utgör med sina tydliga årsringar en unik miljö genom att varje bebyggelseområde är tydligt läsbart från respektive byggnadsepok. Det är få orter i Sverige som är så konsekvent planerade och genomförda under 1930, -40 och -50-talet. Gustavsbergs fabriker och dess historia med Sveriges mest namnkunniga formgivare är värdefullt ur ett nationellt perspektiv.

Inom riksintresseområdet har Värmdö kommun låtit genomföra en inventering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Bebyggelsens kulturhistoriska värde graderas i tre klasser; mycket högt värde, högt värde och visst kulturhistoriskt värde som representeras av färgerna blått, grönt och gult.


Kulturmiljöinventeringen har utförts 2018.


Äldre flygfoto över GustavsbergFörstora bilden

Äldre flygfoto över Gustavsberg

Vad är en riksintressant kulturmiljö?

Riksintressanta kulturmiljöer är miljöer där ett betydelsefullt historisk skeende eller en företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens landskap. Riksintresseområdena ska ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets historia. De ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och händelser som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen.

En riksintressant kulturmiljö omfattas av 3 kap. 6§ miljöbalken. Det är Riksantikvarieämbetet som pekar ut och beslutar om riksintressanta områden för kulturmiljövården. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen och får inte skadas påtagligt.

Nedan återges definitionen för riksintresset Centrala Gustavsberg.

Gustavsberg [AB 56] (Gustavsbergs sn)

Motivering: Brukssamhälle med obruten industriell verksamhet alltsedan 1600-talet och det samhälle detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets patriarkaliska industrisamhälle och 1900-talets industri med anknytning till folkhemstanken och kooperationen KF. (Industrimiljö).

Uttryck för riksintresset: Byggnader och anläggningar som visar de olika tidsskikten i brukssamhällets utveckling. Industribyggnader för olika ändamål, där industriprocessens alla led kan följas samt kontorsbyggnader och andra anläggningar för produktionen. Offentliga byggnader samt bostäder av olika typ och för skilda sociala grupper. Planering av utbyggnadsområden från 1930, 40- och 50-talen där denna bygger vidare på den gamla brukskaraktären.

I området ingår även: Sommarnöjesmiljö med sommarvillor från 1870- och 1880-talen vid Farstasundet väster om Gustavsbergs samhälle, som i sin utformning speglar tidens arkitekturströmningar, bl.a. den fornnordiska inspirationen.

AB län beslut RAÄ 1997-08-18

Anpassning och utveckling i kulturmiljö

Läs mer på länken nedan:

Bygga i kulturmiljö