Talande webbLyssna

Bedömning och betyg i grundskolan

I grundskolan får eleverna betyg från och med årskurs 6. I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.


I högerspalten hittar du mer information om betygssättning och styrdokument på Skolverkets hemsida.

Betygsskala och kunskapskrav

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända steg, A-E och F som är ett icke godkänt betyg. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts ett streck (-) i betygskatalogen.

Det finns kunskapskrav för betygen A, C och E. Mellanbetygen, det vill säga B och D, sätts beroende på vad som står i kunskapskraven över och under betygssteget. Ifall en elev exempelvis uppfyllt alla krav för ett E och kraven för betyget C till övervägande del (men inte helt) så ska betyget D sättas. Vad ”till övervägande del” innebär är en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev.

Uppfyller inte eleven alla krav för det lägsta betyget, det vill säga E, så sätts betyget F. Om eleven riskerar att inte uppnå det lägsta godkända betyget är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Kunskapskraven står i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Läroplanen fastställs av regeringen och bestämmer vad skolan ska jobba med samt dess mål och riktlinjer.

Det finns möjlighet att bortse från vissa kunskapskrav, om det finns särskilda skäl. Det kan vara funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden.

Överklaga betyg

Det går inte att överklaga ett betyg men ett uppenbart felaktigt betyg går att ändra.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP)

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling.

Vid utvecklingssamtalet ska man skriva en individuell utvecklingsplan (IUP). Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen. I en IUP antecknas även de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Protokollet ska sedan vara en vägledning i det dagliga arbetet för eleven tillsammans med både lärarna och föräldrarna.

Senast publicerad: 2018-06-04