Talande webbLyssna

Mer om oss

Här hittar du mer information om Farstavikens skola.

Undervisning på Farstaviken

Den undervisning eleverna möter på Farstaviken kännetecknas av att den är väl grundad i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt. I årskurs 1-3 är undervisningen organiserad med en trygghetsskapande och sammanhållande klasslärare och från årskurs 4 är undervisningen dessutom organiserad med mer specialisering genom ämneslärare. Eleverna får kontinuerlig återkoppling av lärarna och varje elev möts med det stöd, den stimulans eller de utmaningar just hen behöver för att utvecklas optimalt. Eleverna uppmuntras att utöva inflytande i skolarbetet, planeringen av undervisningen och i frågor som de ser som angelägna i skoltillvaron.

Mentorskap

Varje elev på Farstaviken har en mentor, en lärare som har lite mer ansvar för att följa elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Det är mentorn som elev och vårdnadshavare träffar på utvecklingssamtal och som de kan vända sig till när de så önskar. Mentor kan förmedla kontakt till andra funktioner i skolan och samordna de anpassningar eleven behöver för att nå framgång i sitt lärande.

SPA – en oas med stöd

Skolans specialpedagogiska arbetslag är en viktig resurs för elever som behöver mer riktat stöd för att lyckas i lärandet. SPA och lärare/pedagoger i de olika klasserna/ämnena samverkar för att skapa de relationella, miljömässiga, tekniska och inlärningsstrategiska insatser som behövs för att säkerställa att en elevs individuella behov är tillgodosedda.

Trygghetsteam

Under kurators ledning arbetar skolans trygghetsteam för att främja trivsel, skapa trygghet och ingripa och arbeta åtgärdande i fall av kränkningar. Att ha en stab av vuxna med ett särskilt uppdrag gällande detta ger skolan djup och ingående kunskap som är viktig i sådant som planeringen av verksamheten, organiserandet av klasser/grupper och i resursfördelning. Elevernas röster och reellt inflytande säkras med hjälp av återkommande undersökningar och trivselråd med representanter ur klasserna.

Nyanlända elever

På Farstavikens skola finns kommunens Mottagningsenhet för elever som är nyanlända till Sverige och till kommunen. Under två månader kartläggs elevernas kunskaper och erfarenheter inför beslut om fortsatt skolgång på Farstavikens skola eller på annan skola i kommunen.

Ansökan till Mottagningsenhet görs av vårdnadshavare/ god man eller rektor i grundplaceringsskolan.

På Farstavikens skola finns också förberedelseklass för elever i åk 6-9.

Farstavikens skola har fått uppdraget att vara mottagningsenhet eftersom skolans medarbetare har en för kommunen unik spetskompetens. Detta innefattar språkutvecklande arbetssätt, undervisning i svenska som andraspråk och skolhälsovård för nyanlända elever. Skolans nyanlända elever, och även personal, från många olika delar av världen berikar skolan och ger alla elever möjlighet att bredda sina perspektiv vilket ger dem en stor fördel i deras framtida studie- och yrkesliv.

Kvarnbergsgruppen

Kvarnbergsgruppen utgör en del av Farstavikens skola, men är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever som har omfattande behov stöd. Gruppen tar emot elever som behöver arbeta i ett mindre sammanhang med mycket handledning under skoldagen, i en mycket strukturerad miljö. Med mångårig erfarenhet av att göra undervisningen och skoltillvaron tillgänglig för våra mest behövande elever, skapas i gruppen förutsättningar för elever att klara skolans ämnen och få behörighet till gymnasiet. Ansökan till Kvarnbergsgruppen görs av rektor på den skola därifrån eleven kommer och antagningen sker en gång om året. Inför ansökning till Kvarnbergsgruppen tas föräldrar emot för att möta representanter för gruppens verksamhet, där en mer detaljerad beskrivning av gruppens arbete kan ges.

 

Behöver man välja en särskild inriktning/profil?

På Farstaviken har vi valt att satsa på att organisera Elevens val med ett brett utbud av fördjupningar inom olika ämnen och möjlighet att välja olika aktiviteter under läsåret. På Kvarnberget finns också Handboll och Hockey som organiseras i samarbete med idrottsföreningar, vilka är aktiviteter som väljs för hela läsåret.

Senast publicerad: 2017-03-02

Kontakt

Farstavikens skola/ Ekedal
Expedition
08-570 489 91
Meitens väg 6B
134 35  Gustavsberg
ekedal@varmdo.se

Farstavikens skola/ Kvarnberget
Expedition 
08-570 489 84 
Bergsgatan
134 41 Gustavsberg
kvarnberget@varmdo.se

Rektor
Agneta Jonzon
08-570 48906
agneta.jonzon@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
och i undantagsfall på telefon:
Ekedal 08-570 489 91 Kvarnberget 08-570 489 03Mer kontaktinformation