Tyck till
Talande webbLyssna

Mobbning, trygghet och säkerhet

Kille tittar på tjej, som tittar ner

I förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning ska alla känna sig trygga och säkra. Kränkningar, trakasserier och diskriminering ska inte få förekomma på något sätt och det ska alltid finnas någon att vända sig till för den som känner sig drabbad.

Kränkningar kan ske på många olika sätt. Det kan handla om elaka mejl eller sms, att upprepade gånger blir retad för något eller att inte tillåtas vara med andra barn. Självklart är också våld som slag, sparkar, knuffar och hot kränkningar.

Om någon upprepade gånger blir utsatt för kränkningar brukar det beskrivas som mobbning. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Alla kränkningar sker inte heller på skolan. De kan även ske via exempelvis internet eller sms, närsomhelst och varsomhelst.

Oavsett hur kränkningar, diskriminering och kränkningar artar sig ska de inte tolereras.

Plan på skolan

Huvudmannen, som är ytterst ansvarig för verksamheterna, ska enligt lagen arbeta målmedvetet för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

På alla enheter ska det finnas en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling upprättad. Det är en viktig del i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Planen grundar sig på alla barns, elevers och vuxnas lika rätt till en trygg och respektfull miljö. Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet. Planen omfattar all personal, alla barn och elever i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och vuxenutbildning.

Planen ska upprättas varje år, den ska utgå från de behov som finns just för den specifika enheten, den ska innehålla konkreta åtgärder samt konkret beskriva det förebyggande arbetet. Enheterna ska aktivt verka för, förebygga och åtgärda kränkande behandling. Personal i verksamheterna, som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. För mer information om arbetet på en särskild enhet vänd dig till respektive verksamhet.

Friends

Många av kommunens skolor samarbetar med Friends - en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Organisationens vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet

Friends hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag göra?

Ifall du själv, eller en kompis, blir utsatt för kränkningar, diskriminering och kränkningar ska du berätta det för någon vuxen på skolan. Som vårdnadshavare kan du i första hand kontakta förskolläraren eller läraren där barnet/eleven går, alternativt förskolechef eller rektor.

Senast publicerad: 2018-02-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information