Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2021

Några mynt ligger i hög.

Budget 2022

Budgeten är en plan för kommunens verksamhet och ekonomi det kommande året som fastställs av fullmäktige före november
månads utgång. Den största intäktsposten är kommunalskatten, men pengarna kommer också från avgifter och taxor för kommunal service, och olika statsbidrag.

Det budgeterade resultatet för kommunen uppgår till 75 miljoner kronor vilket innebär ett resultatmål på 2,8 procent av skatter, utjämning och bidrag.

2022 års budget fastställer bland annat att:

 • Skolan och förskolan får totalt 29,560 mnkr mer än 2021 för att höja kvaliteten.
 • Äldreomsorgen får 12,4 mnkr mer. 750 tkr öronmärks för hemtjänsten. LSS får 3,4 mnkr mer för generell höjning av pengen och 500 tkr extra för kompetensutveckling.
 • Ungas trygghet och jobb: Fältverksamheten Polarna får 500 tkr mer. En miljon extra ska läggas på att hjälpa unga till jobb.
 • Miljön och klimatet: Investeringar för att sänka ut släppen i kommunen liksom arbetet med att återställa våtmarker – 50 mnkr totalt. Bygglov för solceller avgiftsbefrias.
 • Vårt smartare Värmdö: Digitaliseringen och automatiseringen fortsätter med målet att sänka administrativa kostnader och förenkla för medborgarna. 60 miljoner är avsatt för åren 2021-23.

Här kan du läsa om alla nämnderna och hur delar av medlen fördelas mellan dem.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 9 721 TKR

Är kommunens högsta beslutande organ. Beslutar bland annat om budgeten, skatter och avgifter och vilka nämnder som ska finnas. Utser också ledamöter till nämnder och
till kommunstyrelsen.

 • Textning av fullmäktiges sammanträden + 300 tkr
 • Generell uppräkning + 174 tkr

VALNÄMNDEN 3 804 TKR

Valnämnden och valkansliet inom Kansli- och kommunikationsavdelningen på Kommunledningskontoret planerar och tillser att val till riksdag, region och kommun genomförs i september 2022.

Tillskott valåret 2022 + 3 145 tkr

KOMMUNSTYRELSEN 253 119 TKR

Som kommunens högsta politiska förvaltningsorgan ska kommunstyrelsen leda arbetet och se till att de beslut som fattas i fullmäktige förverkligas. Ansvarar för strategisk samhällsplanering utifrån de inriktningar som fullmäktige beslutat om och som ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Är också nämnd för krisledningen och fungerar som myndighet för kommunens anställda, pensioner, arkiv mm.

 • Framtidsvägledning för högstadieelever i samverkan med lokala näringslivet + 500 tkr
 • Vidareutbildning av kommunens personal +1 000 tkr
 • Extern kompetens vid klimatanpassningen + 400 tkr

UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 320 674 TKR

Ansvarar för förskolor, skolor och särskolor, men också fritids, öppna förskolor etc.

 • Den peng som följer varje grundskoleelev höjs med 4 procent, pengen till förskola, grundsärskola med 3 procent och gymnasiet höjs med 1,5 procent. Totalt + 29 560 mnkr

BYGG- MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 4 051 TKR

Prövar ansökningar om bygglov, enskilda avlopp, strandskydd mm utifrån fullmäktiges riktlinjer och olika lagar:
livsmedelslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken etc.
• Fler laddstolpar, solceller och energieffektivisering på
kommunens fastigheter under åren 2022-24
+ 50 mkr
• Återställning av våtmarker ingår.
• Bygglov för solceller blir avgiftsfria + 100 tkr

SOCIALNÄMNDEN 131 625 TKR

Ansvarar för stöd till barn, unga och deras familjer, men också övriga sociala insatser som beroendeproblem, socialpsykiatrin, mottagande av ensamkommande etc.

 • Våld i nära relationer + 400 tkr
 • Fältverksamheten Polarna + 500 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 573 569 TKR

Ansvarar för vård och omsorg av funktionshindrade och äldre.

 • Äldreomsorgen får totalt 12,6 mnkr mer. Pengen inom äldreomsorgen räknas upp med cirka 4 procent
 • 750 tkr öronmärks till Hemtjänsten för att stärka kontinuiteten bland personalen
 • LSS: Pengen för funktionsstöd höjs med 4 procent +3,4 mnkr.
 • Kompetensutveckling +500 tkr
 • Nya äldreboenden på gång i Pilhamn och Ösby. Nytt
  boende nära Gustavsgården utreds.

VUXENUTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 72 518 TKR

Har hand om kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, stöd till nyanlända, ekonomiskt bistånd etc.

 • Samverkan med näringslivet för fler jobb till unga + 1 mnkr
 • Vuxenutbildning + 1 mnkr

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 85 560 TKR

Ansvarar för verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid.

 • Idrottsföreningar som deltar i nattvandring + 100 tkr.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 3 247 TKR

Myndighet som kontrollerar förmyndare, gode män och förvaltare.

 • Värmdö har ett samverkansavtal med Nacka kommun som sköter verksamheten. 3247 tkr

TEKNISKA NÄMNDEN 73 176 TKR

Ansvarar för trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt VA, gatu- och parkfrågor, drift och skötsel av idrottsanläggningar och fastigheter med kommunala verksamhetslokaler mm.

 • Insatser för trivsel och trygghet +1 000 tkr
 • Extrakostnader för att kommunen av miljöskäl tar hand om schaktmassor i egen regi + 350 tkr

www.varmdo.se/ekonomi

Se fullständiga budgethandlingar via:

opengov.360online.com/meetings/varmdo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kommunfullmäktige)