Talande webbLyssna

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2020

Från TJUT till beslut

Varje månad fattas mängder med beslut i kommunhuset i Skogsbo som berör din och andra Värmdöbors vardag. Men vem fattar dem och hur går den demokratiska processen till? Och vad betyder alla de krångliga orden?

Vilka fattar beslut?

Ledamöterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagsstyrelserna. Men många beslut i kommunen fattas av tjänstepersoner efter delegation från nämnderna.

Kommunfullmäktige (KF)

är kommunens högsta beslutande organ, som representerar folket. I kommunalvalet vart fjärde år bestämmer Värmdöborna vilka som ska få de 51 platserna i fullmäktige.

Efter valet bildades Majoritet för Värmdö – en koalition mellan M, C, L, MP och KD – vilket gav dem en egen majoritet. De har nu 28 av de 51 platserna. Övriga platser upptas av oppositionspartierna S , SD och V.

Fullmäktige beslutar om budget och andra principiella frågor. De beslutar också om vilka nämnder som ska finnas och vad de ska vara ansvariga för. Kommunfullmäktige utser också kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter samt de kommunala bolagens ledamöter Nämnderna fattar själva beslut i många ärenden, men frågor av principiell karaktär behandlas först i den nämnd frågan gäller, sen i kommunstyrelsen innan beslut tas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen ska

  • yttra sig i nästan alla frågor som fullmäktige ska besluta om.
  • leda och samordna kommunens arbete
  • se till att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs av förvaltningen
  • Ha uppsikt över nämnderna och bolagen.

Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Deshira Flankör (M) har som ordförande kommunens tyngsta politiska uppdrag. Ledamöterna kommer både från Majoritet för Värmdö och från oppositionspartierna S och SD. Majoritet för Värmdö har egen majoritet i kommun styrelsen.

Nämnderna

De nio nämnderna i Värmdö har hand om många av de frågor som direkt berör Värmdöbornas vardag, som kultur, vård och omsorg, bygg­ och miljöfrågor och skola. Frågor av principiell karaktär inom nämnderna ansvarsområden behandlas först i den nämnd frågan gäller, sen i kommunstyrelsen innan beslut tas i kommunfullmäktige.

Ett ärende initieras

Ett ärende kan initieras via en motion, genom en remiss från en annan myndighet, av förvaltningen och på grund av fattade politiska beslut. Samtliga nämndsordföranden kan, som ansvariga för dagordningen på nämnderna, också väcka ärenden genom att be förvaltningen utreda dem. Som medborgare har du en röst i kommunalvalet men du kan också engagera dig politiskt i något parti i Värmdö. Ett annat sätt är att samla namnunderskrifter. Över 500 krävs för att fullmäktige ska ta upp ett ärende. Så skedde till exempel förra året då beslut togs om att renovera Vattenhjulet i Gustavsberg.

Registrering

Handlingen diarieförs – registreras och får ett diarienummer och blir ett ärende. I och med registrering blir ärendet en allmän handling. Alla handlingar i ärendet samlas i diariet på ett ställe och blir lätta att följa.

Förvaltningen bereder

Tjänstepersoner tar fram ett underlag för att politikerna ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Ibland behöver många experter höras och fl era nämnder yttra sig. Handläggaren sammanställer underlaget och sammanfattar ärendet i ett tjänsteskrivelse – TJUT – som utmynnar i ett förslag till beslut.

Sammanträden

Nämnderna respektive kommunstyrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Vid sammanträdena fattar de sina beslut.

Expediering och arkivering

Nu ska beslutet ”expedieras”, handlingar som rör ärendet skickas ut till de som berörs av ärendet. Handlingarna arkiveras. Ärendet avslutas.

Överklagan

Alla medborgare har rätt att överklaga kommunala beslut som man anser strider mot lagar och regler. Det kallas laglighetsprövning. Man ska skicka överklagandet till förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Beslut som rör dig själv, till exempel beslut om bygglov eller försörjningsstöd, går också att överklaga. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.

Verkställan

Nu tar förvaltningen vid och verkställer besluten, t. ex. genom att se till att den beslutade förskolan byggs, att nya VA­nät dras eller att prissumman för Årets Värmdöbo höjs. Högsta ansvarig för att de politiskt fattade besluten genomförs är kommundirektören Cecilia Lejon.

Ta del av ärendena

Följ kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens sammanträden i kommunhuset Skogsbo, plan 2 eller på nätet – gäller kommunfullmäktige. Protokoll från sammanträden och alla handlingar i ett ärende är offentliga och finns på kommunens hemsida – varmdo.se.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar