Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Oväntat stort överskott

Värmdö gör ett överskott på 171,9 miljoner för år 2020. Överskottet beror till största delen på tillfälliga statliga bidrag och en del reavinster från försäljningar av industritomter.

Kommunens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning är fyra procent och den del av årets resultat som överstiger detta föreslås avsättas till en resultatutjämningsreserv. Totalt 71 miljoner kommer att avsättas i en resultatutjämningsreserv för att säkra fram idens välfärd, och därför kommer också kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppdateras med regler för den.

Jag är glad över att kommunen har kunnat upprätthålla och utveckla arbetet trots pandemin. Särskilt glad är jag även över kommunens genomförda investeringar. Kommunen har som bekant ett investeringsberg att bestiga och det är när vi fortsätter göra dessa investeringar och samtidigt har en självfinansieringsgrad över 100 %, som jag blir lycklig, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Minskad efterfrågan på kommunens tjänster har lett till lägre kostnader för verksamheterna. Därför ska årets relativt höga resultat inte ses som indikativt för framtiden, då prognoser framåt i tiden visar på kärva ekonomiska förutsättningar med ökade demografiska krav.