Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2022

Trolskt naturområde på väg att bli naturreservat

Östra Ekedal är en viktig del av den så kallade Nacka-Värmdökilen och bildar tillsammans med naturreservatet Velamsund ett stort sammanhängande naturområde. Nu är det på väg att bli ett skyddat naturreservat.

Syftet med bildningen är dels att bevara den biologiska mångfalden, att skydda, vårda och återställa värdefulla och variationsrika naturmiljöer. Dels att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv med olika upplevelsevärden så som skogskänsla, variationsrikedom och trolska skogar.

Östra Ekedal består av ett småbrutet sprickdalslandskap som domineras av barrskogsmiljöer. Här finns äldre tallskogar med en del riktigt gamla tallar. Skogarna utgör både livsmiljö för många olika svamp-, insekts- och fågelarter och erbjuder oss människor berikande naturupplevelser. Här finns möjlighet att finna lugn och ro, och njuta av skogens alla intryck utan att påverkas av störande element, som exempelvis bebyggelse och bilvägar.

Områdets kuperade terräng skapar branter med speciell natur och vida vyer över Farstaviken. I områdes södra del ligger kulturpräglade, trädklädda betesmarker med särskild höga naturvärden. Dessa ekhagar ger livrum för många olika kärlväxter, vedsvampar, insekter och fåglar. I Stenträsk finns chansen att uppleva paddornas parningsspel som utmärker sig i den slutna skogen och skapar kontrast, öppenhet och närhet till vatten.

2020 togs beslutet att populära Östra Ekedal ska ombildas till naturreservat. Dialogen med markägaren JM AB pågår nu för fullt.