Talande webbLyssna

Tillsyn av alkoholservering

Tillsynen kan delas upp i tre delar, förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn.

Inspektionerna dokumenteras alltid skriftligen. En kopia skickas till tillståndshavaren för kännedom vid anmärkning.

Förebyggande tillsyn

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Värmdö kommun bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för medborgare och besökare. Vidare vill vi ge restaurangägare möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Mer information om förebyggande arbete

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär främst att tillståndsenheten på dagtid genomför kontroller i olika register. Det är viktigt att du betalar skatter och andra avgifter i tid. Vidare ska årsredovisningar inlämnas i tid och vara utan anmärkning.

Vid den inre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

  • Anmälan om förändring
  • Lämplighet
  • Ägarförhållanden
  • Finansiering och ekonomiska förhållanden

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär att vi gör inspektioner på serveringsstället under öppettid.

Personal från tillståndsenheten får aldrig nekas inträde. All personal har tjänstekort med fotografi. Inspektörerna kan i vissa fall uppträda anonymt i början av inspektionen, men kontaktar alltid serveringsansvarig för att meddela vad som framkommit vid besöket.  Inspektionerna dokumenteras alltid skriftligen och vid anmärkningar kommuniceras dessa med tillståndshavaren.

Tillståndshavaren eller serveringsansvariga ska vid tillsyn hjälpa till och ta fram och visa de handlingar som inspektörerna ber om.

Den yttre tillsynen görs även tillsammans med andra myndigheter. Andra myndigheter utför också egna kontroller.

Vid den yttre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

  • Att en ansvarsfull alkoholservering bedrivs
  • Att serveringsansvarig finns på plats
  • Att serveringstiderna efterföljs
  • Att servering sker inom serveringsytan
  • Att uteserveringen är tydligt avgränsad

Senast publicerad: 2013-09-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument