2024 års budget: satsningar på trygghet, skola och omsorg

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På kommunfullmäktige den 8 november beslutades Värmdös budget för kommande år. Krafttag för ökad trygghet och stora tillskott till skola, vård och omsorg är fokusområden inför 2024. Därtill höjs ambitionsnivån i kommunens klimatarbete.

Värmdö har länge varit en starkt växande kommun med behov av flertalet långsiktiga investeringar. Samtidigt befinner vi oss i ett ekonomiskt osäkert läge. Det kommande året väntar prisökningar, svagare skatteintäkter och en konjunkturnedgång. Därför har det budgeterats ett resultatmål för 2024 på 1 procent. Den nya rambudgeten är på drygt 2,8 miljarder kronor. Prioriterade verksamheter är grundskola, förskola, äldreomsorg och funktionsstöd, inklusive LSS.

- Jag är stolt och glad att kommunfullmäktige beslutat att anta Värmdösamarbetets budget som har stort fokus på trygghet, skolan, äldreomsorgen och miljön och samtidigt är ekonomiskt ansvarsfull, med både reserver och överskott i dessa ekonomiskt tuffa tider, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

- Nu är budgeten för nästa år tagen och kan föras vidare in i förvaltningsleden så att vi framåt kan realisera de fokusområden som prioriteras i budgeten i kommunförvaltningens dagliga arbete, säger kommundirektör Cecilia Lejon.

Tillskott till grund- och förskola

Budgeten lägger fortsatt stort fokus på barn och unga. Sammanlagt tillförs över 40 miljoner kronor till grundskolan och över 10 miljoner till förskolan jämfört med 2023. I tillskottet ingår både höjd peng och ökad pott för socioekonomisk fördelning, en pott som inte räknats upp på 10 år. Budgeten innehåller också en satsning på fler specialpedagoger för ökad arbetsro och ett fortsatt fokus på arbetet kring skolnärvaro.

En omsorg med hög kvalitet

Tillskottet till vård och omsorg höjs med över 44 miljoner kronor jämfört med 2023. För att Värmdö ska klara att möta den demografiska utmaningen med allt fler äldre medborgare ska ett äldreprogram tas fram. Programmet ska bland annat tydliggöra hur kommunen säkerställer att hemtjänst och särskilda boenden har hög personalkontinuiteten och tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Ett fortsatt tryggt Värmdö

2 miljoner kronor tillförs för att förhindra gängrelaterad brottslighet och välfärdsbrottslighet genom bland annat fler förebyggande insatser och ökat samarbete mellan myndigheter. En ny utbyggnadsplan med fokus på framkomlighet ska säkerställa att kommunen bygger ett säkert samhälle. Satsningar på kultur, idrott och fritid kommer att fortsätta med mål att skapa trygghet genom sammanhållning och sammanhang i samhället.

Klimatbudget

2024 års budget innehåller en särskild klimatbudget med mål att halvera utsläppen från kommunens verksamheter till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045. I satsningen ingår en energiförsörjningsplan och en mer effektiv energianvändning i kommunens fastigheter. Bland miljöåtgärderna finns hanteringen av utsläpp i Farstaviken inräknad.

 

Här kan du läsa 2024 års budget i sin helhet:

Ekonomi och budget - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.