Avslutning för Diamantens projekt mot ofrivillig ensamhet hos äldre

2022-12-16

Två människor sitter på en parkbänk

I december avslutas det tre år långa projektet Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Värmdö kommun har tack vare projektet lyckats komma i kontakt med många ensamma seniorer som fått hjälp att hitta ett sammanhang i vardagen.

Seniorcenter Diamanten har sedan projektet startades 2020 lyckats nå runt 350 nya personer som själva identifierat sig som ensamma. Pratbänkar, samtal med kurator, livsberättargrupper, drop-in-fika, träningsgrupper och trygghetssamtal är några exempel på uppskattade aktiviteter som hållits runt om i Värmdö. Förhoppningen är att ännu fler vågar ta kontakt när återkommande mötesplatser och aktiviteter finns tillgängliga och att det på sikt kan leda till ökat självförtroende och gemenskap. Hur många av aktiviteterna som kommer att kunna vara kvar efter att projektet avslutas är ännu inte fastställt.

Gustavsbergs vårdcentral har samtidigt varit med i projektet Senior connect, ett nytt sätt att arbeta för att upptäcka ensamhet hos äldre. Det har bidragit till ökat samarbetet mellan kommun och region, något som kommer att fortsätta även i framtiden. Äldre som känner sig ensamma av olika anledningar fångas upp inom vården och får möjlighet till vidare hjälp och gemensamma lösningar.

Det har tagit tid att hitta ett arbetssätt som ska kännas tryggt och fungera för alla. Men vi har hittat ett oerhört bra sätt att samverka på mellan region, kommun, frivilligorganisationer, volontärer, kyrkan och föreningar. Det är nog en stor del till att det här har gått så bra, att vi alla har kunnat samverka och satt den som behöver hjälp i fokus. Det har verkligen varit A och O, säger Elin Stamnell, demensjuksköterska i projektgruppen.

Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre har finansierats genom statsbidrag. Gruppen som har arbetat med projektet har bestått av äldrekurator, demenssjuksköterska, gruppledare från seniorcenter Diamanten och undersköterska inom anhörigstöd.