Biologisk mångfald – samhällets viktigaste grundsten 

Publicerad

Fjäril på sommaräng

Fjäril på sommaräng

Vi har träffat våra kommunekologer för att höra om hur kommunen bidrar med att stärka och gynna den biologiska mångfalden.

Värmdö har en rik och varierad natur både på land och i sjöar och hav som uppskattas av många. Här trivs allt från mängder av kärlväxter, insekter, lavar och mossor till fiskar och fåglar. Men liksom övriga delar av världen är inte heller Sverige eller Värmdö undantagna från hot mot den biologiska mångfalden, till exempel förlust och fragmentering av livsmiljöer, klimatförändringar och övergödning.

Biologisk mångfald är en av samhällets allra viktigaste grundstenar och vi arbetar därför både strategiskt och operativt med frågan, säger Gundula Kolb och Marianne Haage, ekologer på enheten för strategisk planering.

Till exempel räddar vi ekar från igenväxning, skapar död ved som livsmiljö och mat åt fåglar, insekter, lavar och mossor. Vi gör åtgärder för att gynna pollinatörer och de blommande växter de behöver. Vi restaurerar våtmarker och arbetar med frågor kring hållbart båtliv och skyddar grunda havsvikar. Dessutom skapar vi nya naturreservat och tar hand om våra två befintliga kommunala naturreservat, biotopskyddsområden och kommunala skogar på ett sätt som ska gynna biologisk mångfald så mycket som möjligt, berättar de vidare.

Genom kommunala mål kopplade till biologisk mångfald arbetar kommunen strategiskt med miljöfrågan. Kommunen jobbar till exempel just nu med att ta fram en så kallad grönstrukturplan samtidigt som kommunekologerna löpande bevakar frågan kring biologisk mångfald för att få en så ekologiskt hållbar samhällsplanering som möjligt.

Det viktigaste för biologisk mångfald är att bevara tillräckligt stora naturområden och det gör kommunen genom att tillsammans med andra markägare bilda naturreservat i områden med höga naturvärden. För att naturen sedan ska kunna fungera behöver den också sitta ihop så det är viktig att arbeta strategiskt med frågan och arbeta för en god grön infrastruktur. Det innebär i korthet att både tillräckliga ytor måste finnas samt att de ska sitta ihop i landskapet - det ska alltså finnas gröna samband. Översiktsplaneringen är viktig för det och vi tar även fram en grönstrukturplan.”

Alla insatser vi gör för naturen ger tillbaka till oss människor, förklarar ekologerna.

Naturen producerar vårt syre, binder koldioxid och renar vårt vatten. Den ger oss mat, rent vatten, material, energi och skyddar oss från både torka och översvämningar. Naturen ger oss även otroliga upplevelser och mycket, mycket mer. Ett ekosystem i balans minskar dessutom risken för skadedjursangrepp.

Hemmesta Sjöäng som kommunen i samarbete med många andra har restaurerat och nu sköter, är ett bra exempel på hur mycket naturen ger oss.

Även om naturens värde egentligen är för stort och mångfacetterat för att sätta en prislapp på, har man ändå försökt beräkna nyttan i kronor. Våtmarken kostade 4 miljoner kronor att anlägga, men beräknas ge tillbaka värden för 20 miljoner kronor per år, berättar ekologerna.

För den biologiska mångfalden är det även viktigt att återskapa och restaurera samt sköta naturtyper, såsom ängar och ekmiljöer, som tyvärr har minskat kraftigt på grund av ändrad markanvändning.

Kommunen anlägger ängar och jobbar med pollinatörer på flera platser. Dessutom räddar vi även ekar och äldre tallar från igenväxning. Mängder av arter är beroende av äldre träd och ängar.”

Många medborgare och företagare vill bidra till bevarandet av Värmdös natur- och skärgårdsliv. Har ni exempel på hur vi kan hjälpa till?

 • Konsumera mindre, minska på matsvinnet och återvinn.
 • Välj ekologisk mat och minska andelen animalier.
 • Minska kemikalieanvändning i din verksamhet, i hushållet, trädgården och i bil- och båtvården. Det bidrar till att minska miljögifter i mark och vatten.
 • Anlägg en liten äng, plantera blommande, bärande träd och buskar samt pollen- och nektarrika växter.
 • Anlägg en damm.
 • Lägg en sand- eller grushög i ett soligt läge för att solitärbin ska kunna bygga bo.
 • Respektera allemansrätten.
 • Kompostera mat- och trädgårdsavfall.
 • Sätt upp fågelholkar och insektshotell.
 • Spara död ved.
 • Bevara grova träd som ekar och tallar på en tomt.
 • Ta hänsyn till känsliga marina miljöer som grunda havsvikar när du är ute med din båt.