CRD Protection har utrett Värmdö kommuns tidigare kommundirektör efter visselblåsning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommuns visselblåsartjänst hanteras av CRD Protection, som är en extern oberoende aktör med lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utredningen behandlar uppgifter som ska ha inträffat från februari 2020 och framåt. Utredningen är klar och inkom till kommunen den 19 april 2024.

CRD Protection har getts i uppdrag att genomföra en oberoende och självständig utredning. Den tidigare kommundirektören har under utredningens gång haft möjlighet att svara på frågor och bemöta uppgifterna.

Det är utredningens samlade bedömning att den tidigare kommundirektörens agerande, sammantaget betraktat, varit uppenbart olämpligt och medfört betydande skada för Värmdö kommuns anseende och ekonomi.

Sammanfattning av utredningen

Utredningen har bedömt att tidigare kommundirektören i flera fall agerat olämpligt eller i strid med gällande riktlinjer och tillämplig upphandlingslagstiftning i samband med att den berörda konsulten anlitades. Två direktupphandlingar och en upphandling via konsultmäklare har i utredningen kunnat knytas till tidigare kommundirektör.

I samband med direktupphandlingarna skedde ingen konkurrensutsättning, trots att andra aktörer på marknaden erbjöd likvärdiga tjänster. Vidare överskred det samlade upphandlade värdet direktupphandlingsgränsen. Logi och resor debiteras i strid med kommunens riktlinjer för resor och transporter. I fakturorna används felaktiga momssatser och redovisning av kvitton saknas. I det ena fallet överskrids det avtalade beloppet och resor och logi debiteras i strid med avtalet. I det andra fallet tillämpas en förskottsbetalningsmodell som står i strid med praxis och kommunens riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner.

Vid den upphandling som sker via konsultmäklare är anbudstiden minimerad och konkurrensutsättningen bristfällig. Det konkurrerande anbud som inkommer bedöms uppfylla skall-kraven, men antas inte, trots att den yrkade timpenningen är en tredjedel av den berörda konsultens. Utredningen bedömer att denna upphandling har ett nära samband med de föregående direktupphandlingarna och att LOU därför borde ha tillämpats. Den är därför att betrakta som otillåten.

För samtliga upphandlingar är kostnaden (kring 4 000 kr per timme) för tjänsterna påfallande hög och bedöms inte vara marknadsmässig. Denna prisnivå kvarstår därefter och det kan konstateras att om kommunens samtliga inköp av tjänster från den berörda konsulten konkurrensutsatts och skett till marknadsmässigt pris hade betydande belopp sparats.

Mot bakgrund av tidigare kommundirektörens ovanligt nära yrkesmässiga relation med den berörde konsulten borde vid samtliga upphandlingar frågan om jäv tagits upp för prövning. Så har inte skett och tidigare kommundirektören synes inte ha vidtagit några försiktighetsåtgärder i jävsfrågan, vilket främst står i strid med Värmdö kommuns riktlinjer på området, men även jävsbestämmelserna i övrigt. En grundlig prövning skulle sannolikt visat att delikatessjäv föreligger och att tidigare kommundirektören varit obehörig att fatta beslut eller vara inbegripen i ärendet. Av betydelse för jävsfrågan är bland att tidigare kommundirektören medverkat i ett drygt fem minuter långt filmklipp som använts i marknadsföringssyfte på den berörda konsultens webbplats, i sällskap med Värmdö kommuns logotyp.

Utredningen kan (i sekretessprövat utförande) begäras ut i sin helhet på:

Begär ut allmänna handlingar - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Cecilia Lejon sägs upp från tjänsten som kommundirektör - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Pressansvarig
Anette Niska Andersson
0736-827990