Första lediga fredagen för socialsekreterarna

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Individ- och familjeomsorgs­kontorets socialsekreterare ges nu möjlighet till förbättrade arbetsvillkor och ökad chans till återhämtning genom sammanhållen ledighet av tre dagar. I fredags var det dags för den första lediga dagen.

Bristen på tid för återhämtning har identifierats som det största problemet för att förbättra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön inom socialtjänsten. Socialnämnden informerades den 15 novmeber om de insatser som beslutats för att förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetet med kompetensförsörjningen. Samtliga socialsekreterare inom Värmdö kommuns individ- och familjeomsorgskontor erbjuds nu en schemaläggning av arbetstiden som innebär en sammanhållen ledighet av totalt tre dagar, från fredag till och med söndag. Fyra socialsekreterare kommer att arbeta varje fredag vilket med dagens bemanning innebär arbete på fredagar var sjunde fredag.

Målet med arbetstidsförändringen är att skapa en god och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Förhoppningen är att skapa kontinuitet i arbetsgrupperna vilket leder till mindre personalomsättning och på sikt minskade personalkostnader. Genom säkrad personalförsörjning ökar kontinuiteten i ärendehandläggning som också leder till högre grad av rättssäkerhet för medborgarna.

Attraktiv arbetsgivare

Förutom tid för återhämtning är förhoppningen också att de förbättrade arbetsvillkoren ska göra Värmdö kommun till en mer attraktiv arbetsgivare och underlätta rekryteringen av socialsekreterare. Det råder stor brist på socialsekreterare med erfarenhet och rätt kompetens i hela Sverige. Personalomsättningen inom socialtjänsten i kommunen har lett till att vakanser tillsatts av konsulter på grund av bristande rekryteringsunderlag.

Arbetstidsförändringen kommer att provas fram till sommaren 2024. Därefter ska effekten av schemaförändringen utvärderas. Om förändringen visar sig ha medfört positiva effekter på socialsekreterarnas möjlighet till återhämtning kan schemaändringen införas permanent. Införande av en schemaändring ryms inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och kräver därför inte tecknande av ett lokalt avtal.

Åtgärdsplan

Enhetschefer har tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare genomfört olika typer av enkäter och arbetsprocesser för att identifiera ytterligare åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen och en bra arbetsmiljö. Det har resulterat i en åtgärdsplan som kompletterar tidigare genomförda och pågående åtgärder.

En del av åtgärdsplanen är införandet av en AI-funktion som kommer att tas i bruk i början av mars 2024. Införandet av en AI-funktion ska underlätta dokumentationshanteringen för socialsekreterarna vilket minskar dokumentationstiden och ger mer tid för mötet med de personer som socialtjänsten är till för.

En ytterligare åtgärd är att ersätta socialsekreterartjänster med andra yrkesgrupper, så som exempelvis specialpedagog. Genom ett teambaserat arbetssätt med olika yrkesgrupper kan insatser genom exempelvis familjebehandling erbjudas i ett tidigt skede. I stället för att ha långa och tidkrävande utredningsprocesser kan dessa genom ändrat arbetssätt kortas ner och tid från socialsekreterare frigöras. Kommuninvånaren får genom det snabbare hjälp.