Framgångar för den kommunala skolan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Grundskolenämndens summering från året som gått visar på både höjt meritvärde och ökad skolnärvaro i Värmdö kommuns grundskolor under 2023.

Skolnärvaron ökar

Antalet elever, på kommunal grundskola i Värmdö, som har 15 procent frånvaro eller mer har sjunkit avsevärt under 2023. Över 25 procent färre elever uppnådde denna nivå av frånvaro. En av framgångsfaktorerna är nya rutiner på skolorna. De har lett till att frånvaro uppmärksammas snabbare och att kontakten med vårdnadshavare och att elevhälsan kopplas in i ett tidigare skede.

För att identifiera orsaken till frånvaro har skolorna använt ett nytt utredningsmaterial som samlar både elevens, vårdnadshavares och personalens bild av situationen. Utredningen blir sedan ett stöd i de insatser som sätts in för att hjälpa eleven att minska sin frånvaro. Både elever, vårdnadshavare och personal har också erbjudits olika närvarofrämjande föreläsningar.

5 av 5 skolor över förväntningarna

2023 var det genomsnittliga meritvärdet för alla kommunala skolor i Värmdö 238,7. Det är en höjning med 4,2 meritpoäng jämfört med 2022. Det tar oss ett steg närmare kommunens mål om barn, elevers och studenters måluppfyllelse, där ett av delmålen är kopplat till positiva SALSA-värden. SALSA är Skolverkets modell som statistiskt tar fram ett förväntat meritvärde, per grundskola, för skolans avgångselever utifrån deras socioekonomiska förutsättningar. Om det sammanlagda meritvärdet för årskurs 9 på skolan överstiger det förväntade meritvärdet har skolan positiva SALSA-värden.

I budget för 2023 höjde vi den socioekonomiska ersättningen och nu ser vi att SALSA värdet stiger, de socioekonomiska faktorerna utjämnas med stöd av rätt ekonomiska satsningar. Vi tar närvaro på allvar, skolplikten gäller och barndomen går inte i repris. Vi märker att våra närvarosatsningar ger resultat och vi vet att en fullgod skolgång är en friskfaktor. Trots historiskt höga ekonomiska satsningar på grundskolan och tydliga prioriteringar av barn och unga i Värmdösamarbetets budget för 2023 upplevde verksamheterna en ovanligt pressad ekonomisk situation på grund av minskat antal barn i våra verksamheter, historiskt hög inflation och höjda personalkostnader. Att i detta läge ändå leverera höjda meritvärden, höjda SALSA värden, minskad frånvaro är bevis på fantastisk leverans av våra lärare, rektorer och övrig personal. Mina höga förväntningar på och förtroende för verksamheterna och utbildningskontoret ligger fast och jag ser fram emot ytterligare framgång för Värmdö kommuns grundskolor, säger ordförande för Grundskolenämnden Amie Kronblad (L).

All pedagogisk personal i skolan arbetar utifrån uppdraget att utveckla elevernas kunskaper så att deras meritvärde ligger högre än förväntat. Under 2022 hade 3 av våra 5 kommunala högstadieskolor positiva SALSA-värden medan två skolor låg några meritpoäng under. 2023 års resultat visar på att alla 5 högstadieskolor ligger över förväntat meritvärde.

Statistiken visar också att det inte fanns någon större skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller behörighet till gymnasiet. 88 procent av pojkarna och 87,3 procent av flickorna var behöriga. Flickorna hade något högre meritvärden, 3.7 poäng, jämfört med pojkarna. På riksnivå är den skillnaden betydligt större, närmare 20 poäng.

Det här är ett helt fantastiskt resultat. Bland framgångsfaktorerna finns kontorets systematiska kvalitetsarbete med fokus på mätbara mål, månadsuppföljningar och kvalitetsdialoger. Rektorernas och lärarnas regelbundna uppföljningar av elevers måluppfyllelse och olika insatser för att öka måluppfyllelsen har varit av stor vikt. Bland framgångsfaktorerna räknar vi även med att vi har lyckats öka närvaron. Ökade skolresultat kräver ett unisont engagemang, ihärdighet och fokus och vi är glada att se att arbetet gett effekt på elevernas betyg. En stor eloge till alla rektorer och pedagogisk personal vars arbete är en stor del i dessa framgångar, säger Carmen Blom, kontorschef utbildningskontoret.