Gång- och cykelväg vid Gamla Skärgårdsvägen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan höja standarden och bredda gång- och cykelvägen på sträckan Strandvik-Värmdövägen, längs med Gamla Skärgårdsvägen.

Bakgrunden är att den nuvarande gång- och cykelvägen, som byggdes på 90-talet har en otillräcklig standard, utifrån kraven i Värmdö kommuns Gång- och cykelplan och den regionala cykelplanen.

Vägen är för smal, vilket gör att gående och cyklande inte kan separeras. Den uppfyller inte krav vad gäller belysning, bredd eller vägunderlag. På sträckan finns 2 träbroar, på 250 och 300 meter, som kräver mycket tillsyn och underhåll och vars tekniska livslängd bedöms vara uppnådd.

I beslutet lyfts det fram att förstudien behöver omfatta hela gatu-utrymmet, med gång- och cykelväg, befintliga körbanor, diken och slänter. Anledning är att marken i delar av området har dålig hållfasthet och en sedan tidigare känd rasrisk, så den nya större gång- och cykelbanans konstruktion behöver anpassas och byggas på ett framtids-säkert sätt.

Förstudien, med olika lösningsförslag för sträckan kan vara klar 2024 och byggandet kan preliminärt börja 2026–2028.

 

Beslutsärendet i KS, Opengov Länk till annan webbplats.