God ekonomisk hushållning för Värmdö kommun 2022

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på 201 miljoner kronor för verksamhetsåret. Kommunens resultat uppgår till 200 miljoner kronor.

Året 2022 har präglats av stark tillväxt i skatteunderlaget trots en inbromsning i ekonomin under andra halvan av året och Sveriges kommuner förväntas ha goda resultat även 2022.

Resultatet i kombination med att årets investeringar är lägre än budgeterat har lett till att amortering på låneskulden varit möjlig. Kommunens låneskuld till Kommuninvest har minskat med 50 miljoner kronor. Detta ger en positiv påverkan på soliditeten för kommunen såväl som koncernen.

2023 är ett tufft ekonomiskt år. Ett besvärligt omvärldsläge med höga prisökningar, svagare skatteintäkter och en konjunkturnedgång i kombination med statsbidrag som inte fullt kompenserar kommunerna. Därför har vi för kommande år lagt en budget som gör tydliga prioriteringar, men som också bygger på överskott och tilltagna reserver, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

I resultatet ligger ett antal poster av engångskaraktär. Bland annat har Värmdö kommun i ljuset av det goda resultatet valt att göra en förinlösen på den pensionsförpliktelse som ligger utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.

Lagen om god ekonomisk hushållning är en förutsättning för all kommunal verksamhet inte minst i nuvarande ekonomiska läge. Värmdö kommun gör ett stabilt ekonomiskt resultat i en relativt instabil omvärld. Utmaningen framöver kommer att handla om hur vi klarar av att leverera välfärd till fler med färre resurser, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Kommunens investeringar är något högre än tidigare år. Större projekt som pågått under året utöver VA-utbyggnaden är Charlottendal och Porslinsfabriken. För koncernen som helhet har dock investeringsvolymen minskat jämfört med föregående år. Detta är framför allt en spegling av att Värmdö bostäder hade ovanligt höga investeringar 2021. Bolaget står för huvuddelen av bolagskoncernens investeringar.

Läs årsredovisningen här: Värmdö kommun_Årsredovisning 2022.pdf , 15 MB.