Högre personalkontinuitet för boende med demens på Gustavsgården

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Mahria Lövkvist och Julia Ekedahl

På demensavdelningen där projektet genomförs fick tidigare en boende träffa 21 unika personer under en 14-dagarsperiod. Avsaknad av rutiner ledde till ett bristande samarbete och skapade en dålig arbetsmiljö för personal men även en otrygghet för den boende och de anhöriga.

Ett projekt med att göra en schemaförändring startades upp under våren 2023. Syftet med projektet var att minska antalet unika kontakter som en boende får träffa under en given period. Under helgerna arbetar numer alltid samma personer. Effekten av projektet är hittills att det nu är 11 unika personer som den boende får träffa under en 14-dagarsperiod.

Vad har detta då gett för effekter för de boende?

 • Mängden lugnande behovsmedicin har minskat.
 • Kontaktpersonerna har fått en bättre och bredare bild av sina boende som den är ansvarig för att kan därför förbättra kontakten med anhöriga.
 • Boende känner igen personalen vilket skapar trygghet.
 • Bättre och tydligare vardags- samt helgrutiner.
 • Lättare att anpassa uppgifter utifrån boendes behov.
 • Samma personal följer upp sina egna uppgifter utan att behöva delegera vidare.
 • Boende får en mer individuell och personcentrerad omvårdnad genom att ha ett minskat antal personal kring sig.
 • Fler aktiviteter har skett på avdelningen då personal kan planera arbetet på hela veckan.

Effekter för personal:

 • Lättare planering, uppföljning och utförande av omvårdnadsåtgärder utifrån boendes behov, till exempel vikt, blodtryck, såromläggning osv.
 • Informationsutbytet mellan personal är effektiviserat.
 • Rutinerna för verksamheten är enklare att följa och få information om.
 • Personalen lär känna sina boende på ett djupare plan och kan identifiera deras behov och kan se förändringar lättare och mer övergripande över tid. Detta resulterar i att man kan förebygga risker lättare, till exempel se när en boende börjar bli agiterad och då veta vad för åtgärd som förebygger eller undviker beteendet. Personalen kontaktar sjuksköterskor tidigare i ett hälsoförändrat förlopp vilket leder till snabbare medicinska åtgärder.
 • Teamarbetet mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal har effektiviserats eftersom man arbetar oftare med varandra.
 • Sjukskrivningar har minskat eftersom personal som arbetar vardagar får återhämtning på helger.

– Ökad trygghet i Värmdös äldreomsorg är något Värmdösamarbetet prioriterar högt. Att förbättra personalkontinuiteten är helt avgörande. Arbetet som görs på Gustavsgården visar på stora vinster för både Värmdös äldre och personalen genom ökad trygghet och bättre arbetsmiljö, säger ordförande för vård och omsorgsnämnden, Julia Ekedahl (S).

Det här är något som är väldigt viktigt för våra kommuninvånare. Det är när medarbetare och chefer har förslagen och vågar testa som vi når en högre kvalitet i verksamheten, säger Mahria Lövkvist, kontorschef för vård om omsorgskontoret.