Information om förslag till Gustavsbergs gymnasiums framtida inriktning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under torsdagen har utbildningskontoret informerat medarbetarna vid Gustavsbergs gymnasium om ett förslag som förvaltningen lagt fram till politiken, ett förslag som innebär en ändrad inriktning för verksamheten framöver med fokus på elever med störst behov av en gymnasieskola i sin hemkommun.

Gustavsbergs gymnasium har under en lång tid redovisat ekonomiskt underskott på grund av bristande elevunderlag. Detta trots att skolan har genomfört marknadsföringsinsatser, etablerat samarbete med idrottsföreningar och gjort flera anpassningar av sin organisation. En översyn av programutbudet är således nödvändig.

Värmdö kommuns förvaltning föreslår att skolans framtida inriktning ska vara att fortsätta erbjuda introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintroduktion. Därmed tar kommunen ansvar för de elever som har störst behov av en gymnasieskola i sin hemkommun.

Mot bakgrund av de bristande elevunderlagen föreslås att en utfasning av befintliga nationella program och introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och programinriktat val påbörjas hösten 2024. Samtliga elever vid Gustavsbergs gymnasium ges möjlighet att fullfölja sin utbildning på skolan. Utfasningen beräknas vara klar till läsåret 2026/2027.

– Vi har, i olika konstellationer, under de senaste åren arbetat för att hitta vägar framåt för Gustavsbergs gymnasium. Tyvärr har de resultat vi alla hoppades på uteblivit, vilket gör att jag ser förslaget från förvaltningen som en ansvarsfull väg framåt. Där vi fokuserar inriktningen på de målgrupper av elever som har störst behov av stöd och en gymnasieskola som ligger nära. Utifrån förutsättningarna ser vi att det här är det bästa, långsiktiga, alternativet, säger Miranda Ahlers (C), ordförande gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Förslaget som presenteras från förvaltningen syftar till att möjliggöra för ett Gustavsbergs gymnasium med ekonomi i balans och långsiktighet i sitt programutbud. Som huvudman är det vårt ansvar, i kombination med att genomgående kunna erbjuda hög kvalitet i alternativen som kvarstår. Genom förslaget har vi möjlighet att fullfölja just detta, säger Carmen Blom, kontorschef utbildningskontoret, Värmdö kommun.

Förslaget i korthet:

  • Upphöra med intag av nya elever och därmed påbörja en utfasning av de nationella programmen samt introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och programinriktat val under perioden 2024–2026.
  • Elever som redan påbörjat sin utbildning ges möjlighet att fullfölja den vid skolan.
  • Erbjuda individuellt alternativ med specialpedagogisk profil med start läsåret 2024/2025.
  • Anpassa organisationen i form av personella resurser och lokaler utifrån förutsättningarna ovan med start 2024.

Sammanfattningsvis betyder detta att de sista eleverna på de nationella programmen slutför sin utbildning vid Gustavsbergs gymnasium juni 2026.

Tidplan:

  • Förslaget tas upp i Gymnasie- och vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd den 16 november.
  • Förslaget förväntas tas upp vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29 november.
  • Förslaget förväntas tas upp i Kommunfullmäktige den 13 december för slutgiltigt beslut.
  • Vid beslut enligt förslag verkställs förändringen med start hösten 2024.

Läs alla handlingar i sin helhet via: Möten, handlingar och protokoll - Möten - Gymnasie- vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden (2023-11-16) (360online.com) Länk till annan webbplats.