Mer analys kring Gustavsbergs gymnasiums framtid

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunstyrelsen ger gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden i uppdrag att vidare bereda frågan om Gustavsbergs gymnasiums framtid.

Dialog om Gustavsbergs gymnasium genomfördes den 27 november som ett led i kommunstyrelsen beredning inför kommunfullmäktige.

Vid sammanträdet den 29 november beslutade kommunstyrelsen att återremittera till gymnasie- vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden med uppdrag att i vidare beredning:

  • Göra en bredare analys kring hur Gustavsbergs gymnasium ska säkerställa tillräckligt elevunderlag så att skolan långsiktigt får bärkraftighet och uppnår ekonomiskt hållbart resultat. I uppdraget ingår att följa och delta i den översyn som pågår i Storsthlms regi av den gemensamma gymnasieregionens utbud och den gemensamma gymnasieprislistan.
  • Göra en bredare analys kring hur elever som är behöriga till nationellt program men som av olika skäl är i behov av specialpedagogiskt stöd kan erbjudas gymnasieplats i kommunen.
  • Föra vidare dialog med berörda aktörer, kommunala råd, föreningsliv och övriga lokala gymnasier.

Förändringar som kräver politiska beslut kan inte genomföras inför gymnasievalet 2024 i och med återremitteringen. Gymnasievalet 2024 startar 15 januari.