Miljöbokslut 2021

Publicerad

Gula blommor i en hand

Kommunfullmäktige har godkänt kommunens miljöbokslut för 2021.

Miljöbokslutet för 2021 har lagts fram och beslutats under Kommunfullmäktiges sammanträde. Skrivelsen redogör för kommunens miljöarbete under året. Via 2021 års miljöbokslut lyfts bland annat flertalet insatser där kommunen är ledande och/eller gör ett betydande arbete helt i linje med Miljö och klimatplanen 2020-2030:

  • Energieffektiviseringar, byte av bränsle och solceller på kommunens fastigheter, har bidragit till minskad klimatpåverkan.
  • Andelen miljöbilar i kommunens bilpark har ökat, vilket är ett direkt resultat av förändrade riktlinjerna för resor och transporter.
  • Kommunen ligger i framkant vad gäller laddinfrastrukturen. 14 publika laddplatser har byggts i Charlottendal, 14 laddplatser för kommunens tjänstebilar har byggts vid Runda huset och 4 laddstolpar vid Hemmesta vägskäl har gjorts om till publika.
  • En ny träbyggnadsstrategi antogs 2021 för att begränsa klimatpåverkan från byggnadsmaterial.
  • Andelen hushåll som anslutit sig till kommunalt vatten och avlopp (VA) fortsätter öka och ligger på 72 %, vilket är viktigt både för att förbättra vattenkvalitet och minska övergödning.
  • Inventering av 900 enskilda avlopp har gjorts som en viktig åtgärd för att minska föroreningarna.
  • Flera natur- och vattenvårdsprojekt har genomförts med extern delfinansiering, exempelvis har sälg och vildapel för pollinatörer planterats i Brunn, främmande arter i kommunen har inventerats och 6000 öringar har släppts ut vid Södersved.
  • Beslut har tagits om att inleda arbetet för att bilda ett naturreservat i Brunn.
  • Det viktiga arbetet med restaurering av våtmarker fortsätter och potentiella platser har identifierats med fokus på områden nära tätorter. Våtmarker bidrar till flera ekosystemtjänster såsom kolinlagring, rening av vatten och grundvattenbildning men även rekreation och friluftsliv.
  • Mängden toalettavfall från båtar som tömts i tömningsstationerna fortsätter öka, vilket har resulterat i att 322 kg fosfor och 1 288 kg kväve har samlats upp.

- Jag är glad och stolt över vårt systematiska miljöarbete som pågått under lång tid och intensifierats betydligt under senaste åren. Kommunens utveckling ska förstärka viktiga miljö- och klimatvärden inom alla områden, allt ifrån upphandling till bostadsbebyggelse och vattenkvalitet, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

- Miljöbokslutet visar att Värmdö kommun fortsätter att prioritera hållbarhetsfrågor och bedriver ett gediget miljö- och klimatarbete på bred front, avslutar Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.

Läs mer om bokslutet i sin helhet via:

Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunfullmäktige (2022-04-27) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Släng eller behåll tvåspaltaren.

Släng eller behåll tvåspaltaren.