Miljöbokslut för 2022 - goda resultat men också utmaningar

Publicerad

Fjäril på sommaräng

Den sammanfattade bilden av vårt senaste miljöbokslut visar att kommunens miljö- och klimatarbete löpte på i stort enligt plan under 2022. Många åtgärder har gett god effekt. Men det finns också utmaningar.

Varje år gör Värmdö kommun ett miljöbokslut. Det beskriver kommunens miljöarbete under ett års tid och ger dels en samlad bild av åtgärder och initiativ inom miljö- och klimatområdet. Dels följer det upp hur det går med de mest centrala miljömålen beslutade i kommunens miljö- och klimatplan 2020 – 2030.

Kommundirektör Cecilia Lejon berättar att kommunens miljö- och klimatarbete under 2022 löpte på i stort sett som planerat, och många åtgärder har vidtagits med god effekt. Men takten måste öka.

– Prioriterade områden bör få ökat fokus och integreringen av miljö- och klimatfrågor bör tillta i samtliga kommunala verksamheter. Dessutom behöver arbetet bli mer systematiskt med ett tydligt förankrat ansvar i respektive verksamhet, säger Cecilia Lejon.

Bi på blomma

 

En annan insikt som miljöbokslutet påvisar är att fler insatser behöver göras för att kommunicera och visualisera det miljö- och klimatarbete som kommunen bedriver. För att främja att hela den geografiska kommunen bidrar konkret till miljö- och klimatarbetet behöver också kommunen samverka i ännu större utsträckning med invånare, företag och föreningar.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas instämmer med Cecilia Lejon om att miljöbokslutet tydliggör bra saker som genomförts under året och att takten behöver öka.

– Därför har Värmdösamarbetet inrättat ett nytt klimat- och miljöutskott och kommer under året besluta om en klimatbudget för att ytterligare vässa styrningen. Mer samverkan med civilsamhälle och näringsliv är också viktiga nycklar för att kommunen som helhet ska nå målen, säger Carl Kangas.

Exempel på åtgärder med positiv utveckling:

 • Växthusgasutsläppen från kommunens fordons- och maskinpark har minskat tack vare ökad användning av biodiesel i stället för diesel.
 • Andelen miljöfordon i kommunens fordonsflotta har ökat till 17 procent.
 • Laddinfrastrukturen har fortsatt byggas ut i hög takt. Total lät kommunen installera 72 laddstolpar under 2022.
 • Energiförbrukningen per kvadratmeter inom kommunens fastigheter samt inom Värmdö Bostäders bestånd fortsatte att minska.
 • Kommunens inventering av samtliga enskilda avloppssystem på fastlandet, totalt cirka 14 500 fastigheter, kunde slutföras enligt plan under 2022.
 • Miljöövervakningen inom vattenområdet har återupptagits, det vill säga provtagning av vatten. Det är avgörande för att kunna följa upp effekterna av de vattenförbättrande åtgärder som vidtas.
 • Flera initiativ har tagits för att restaurera och återställa våtmarker i kommunen samt att skydda natur och ekosystem, bland annat genom naturreservatsbildning där fyra nya naturreservat är under arbete.

Exempel på utmaningar:

 • Utsläppen från båttaxi ökade betydligt under 2022 till cirka 258 ton CO2e och börjar närma sig nivån på utsläppen från hela kommunens fordons- och maskinpark.
 • Det bedöms svårt för kommunen att uppnå de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för 100 procent god ekologisk och 100 procent kemisk kvalitet för ytvatten till 2027. Nuläget är att endast 6 procent av kommunens ytvatten når god ekologisk status medan 0 procent når god kemisk status.
 • Trots att åtgärder vidtas, som att kommunen håller på att utarbeta en vattenplan, tar det lång tid att uppnå en förbättrad vattenkvalitet i kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten.
 • Regeringens nedskärningar av naturvårdsbudgeten under 2023 påverkar sannolikt kommunens möjlighet att söka bidrag för lokala åtgärder, i synnerhet LONA (lokala naturvårdssatsningen). Den externa finansieringen utgör i dagsläget en avsevärd del av kommunens totala finansiering inom vatten- och naturvård.

Text