Värmdö fortsatt en av regionens tryggaste kommuner

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdöbornas utsatthet för våld, stöld och skadegörelse har minskat sedan tidigare, det slår resultatet från Värmdö kommuns egen trygghetsmätning, som gjorts i samarbete med Tryggare Sverige, fast. Mätningen är en del av kommunens trygghetssatsning 2021 och ligger till grund för fortsatta trygghetsskapande åtgärder som genomförs i kommunen.

Tidigare i höstas publicerade Polisen i region Stockholm sin trygghetsundersökning, där samtliga stockholmskommuner ingick. För Värmdö kommun redovisades överlag goda statistiska index och Polisen i lokalpolisområde Nacka fastslog att Värmdö ska räknas som en trygg kommun, bland annat med grund i den låga brottsstatistiken. Liknande indikationer gick även att urskilja för det lokalpolisområde (Nacka, Tyresö & Värmdö) som kommunen ingår i, om man ser till den stora nationella trygghetsundersökningen som genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och som även den publicerades nyligen. Lokalpolisområdet ligger bättre till än regionens snitt på ett antal indikatorer, både gällande utsatthet och upplevd otrygghet.

Under våren genomförde stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Värmdö kommun en liknande undersökning, som gick ut via post till ett urval på 1500 personer inom kommunen. Undersökningen innefattade bland annat frågeställningar rörande uppfattning av trygghet, samt utsatthet för brott. De som svarade fick även dela med sig av sin upplevelse kring ämnen som nedskräpning och vandalisering. Resultatet visar att kommunens egen undersökning på många punkter stödjer de slutsatser som redan presenterats i Polisens material.

- Det är bra att vi får denna försiktigt positiva indikationen även om vi fortsatt kommer att jobba med åtgärder för att komma till rätta med både nedskräpning och buskörningar som verkar vara det vanligaste skälet till upplevd otrygghet. Vi kommer även att arbeta för en högre närvaro av polisen vilket förhoppningsvis kommer att öka trygghetskänslan, menar Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom att utsattheten för våld, stöld och skadegörelse är betydligt lägre än vid tidigare mätningar som gjorts, visar resultatet av undersökningen att de faktorer som påverkar värmdöbornas upplevda trygghet i högst utsträckning just grundar sig i incidenter kring nedskräpning och motorfordon. Det är också i kommunens mer centrala orter som den upplevda otryggheten är något högre. Jämfört med 2018 har dock resultaten förbättrats i samtliga kommundelar, med undantag för Gustavsbergs centrum.

- Värmdö fortsätter som sagt att vara en av de säkraste kommunerna i regionen, det ser vi bland annat i de delar av vår undersökning som behandlar utsatthet, berättar Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun. Samtidigt visar också resultatet på att det finns en del jobb att göra i det offentliga uterummet på några platser runt omkring i kommunen, ett konstaterande vi tar med oss in i vårt fortsatta arbete.

Under september hölls två trygghetsvandringar med efterföljande workshops i Hemmesta och Gustavsbergs centrum, samtligt med koppling till kommunens undersökning och dess resultat. Till vandringarna bjöds berörda aktörer i de aktuella områdena in för att deltaga, med förhoppningen att möjliggöra ett bredare samarbete och i förlängningen uppnå en större effekt av trygghetsarbetet. Tidigare i somras har också, som ett led i trygghetssatsningens löpande insatser, workshops kring trygghet anordnats med de projektledare inom kommunen som arbetar med planprocesserna för de två mest aktuella centrumområdena.

Utifrån resultatet av de två genomförda mätningar och de kompletterande synpunkter och kunskaper som tillkommer efter trygghetsvandringarna kommer ett förslag till åtgärdsprogram tas fram, där tanken är att arbetet med detta ska fortlöpa in över 2022. Åtgärdspaketet överlämnas till respektive aktör som har rådighet över platser med målet att åstadkomma säkrare och tryggare utemiljöer för alla som bor och vistas på Värmdö. Konkreta åtgärder kan vara förbättrad belysning, effektivare arbete med drift och gestaltning samt information och åtgärder som signalerar ägandeskap.

Ta del av materialet kring undersökningen nedan:

Trygghetsmätning 2021 Länk till annan webbplats.

 

Trygghetswebbinarier - Lyssna in du också!

Den 25 november hölls också det första av tre planerade digitala trygghetswebbinarier som Värmdö kommun bjuder in allmänheten till. Webbnarierna tar sig an balansakten att under tre kvällar lyfta trygghet, detta komplexa och ständigt högaktuella ämne, via olika perspektiv.

Ikväll klockan 19.00 är det dags för den tredje och sista sammanfattande delen av serien.
Läs mer och hitta länk till sändningen via:

www.varmdo.se/trygghetswebbinar Länk till annan webbplats.