Värmdö i forskningsprojekt om inkluderande krisberedskap

Publicerad

Här
pågår förberedelser tillsammans med forskare inför höstens workshops

Här pågår förberedelser tillsammans med forskare inför höstens workshops

Värmdö deltar som referenskommun i stort forskningsprojekt från MSB med fokus på att involvera personer med funktionsnedsättning i samhällets kris- och beredskapsarbete.

En grupp forskare från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Lunds universitet och Furuboda Funktionsrätt har bjudit in Värmdö att delta som en av referenskommunerna i ett stort projekt beviljat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet handlar om att involvera personer med funktionsnedsättning och intresseorganisationer i kris- och beredskapsarbete för att skapa ökad social inkludering och jämlikhet för målgruppen.

Att tillsammans arbeta för ett samhälle som är säkert för alla, oavsett förutsättningar, går helt i linje med kommunens mål om att alla våra kommuninvånare ska ha jämlika och trygga livsvillkor. Därför känns det fint att vi får möjlighet att vara med och bidra i det här projektet. Vår roll blir att dela med oss av hur vi arbetar utifrån just vår kommuns förutsättningar och hjälpa forskarna att knyta kontakter med olika organisationer i Värmdö som sitter på viktig erfarenhet och kunskap, berättar kommunens säkerhetssamordnare Johan Berglind.

Personer med funktionsnedsättning har idag inte alltid en självklar plats som aktiva medskapare i beredskap- och krisfrågor. I projektet kommer därför olika samhällsaktörer och personer med olika funktionsnedsättningar att tillsammans testa och utveckla metoder, strategier och riktlinjer för hur målgruppen ska kunna bidra som en aktiv resurs i krishantering. Det här görs exempelvis genom workshops, fokusgrupper och problemlösningsövningar. Målet är att nyttja deltagarnas erfarenheter och kunskaper för hur man kan förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga händelser.

Vi arbetar nu under våren i kommunen med att förbereda en workshop tillsammans med forskarna och personal som arbetar med LSS-frågorna. Forskarna kommer även delta i kommunens samverkan med intresseorganisationer inom LSS för att vidare under hösten hålla i en workshop i kommunen. Vi är förstås angelägna om att aktualisera detta mycket viktiga ämne och är tacksamma för att kunna bidra med vår kompetens och erfarenhet, berättar Cecilie Grande, tillförordnad avdelningschef för funktionsstöd i Värmdö kommun.

Projektet kommer att pågå till december 2024 och slutresultatet ska kunna fungera som stöd för aktörer på både kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Resultatet kommer också kunna användas inom olika typer av utbildningar. I slutändan skulle ett aktivt deltagande inom målgruppen kring kris- och beredskapsfrågor också kunna minska behovet av samhällets resurser.