Brist i dokumentation av riskanalys, enligt IVO

Publicerad

Poster för Smartare Värmdö-podden avsnitt 6

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat hur Sveriges kommuner arbetat för att tillgodose enskilda funktionsnedsattas behov under coronapandemin. Granskningen visade att en nämnd i Värmdö inte dokumenterat de riskanalyser som genomförts, vilket identifierats som en brist.

Granskningen innefattade hur Värmdö kommun arbetat med att tillgodose enskildas behov vid

förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av covid-19. Socialnämnden, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden ingick i granskningen.

IVO understryker även vikten av att följa Socialstyrelsens föreskrifter om ett ledningssystem för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Vad visade granskningen?

Granskningen visade att Värmdö kommun har;

  • varit i kontakt med enskilda vid förändrade insatser
  • vidtagit åtgärder för att tillgodose enskildas behov
  • följt upp hur enskildas behov har tillgodosetts

Det framkom vidare att riskanalys genomförts för hur kommunen tillgodoser behoven hos enskilda under utbrottet av covid-19 inom samtliga områden, men att vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte dokumenterat den genomförda riskanalysen. Riskanalys är en del av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och den ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

IVO kommer inte vidta några ytterligare åtgärder, men de förutsätter att Värmdö kommun agerar för att komma tillrätta med identifierad brist.

Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef berättar;

Att arbeta strukturerat med ett ledningssystem är en förutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vi ser allvarligt på den identifierade bristen och kommer se över våra rutiner och arbetssätt för att förebygga att detta inträffar igen.

Hur granskningen genomfördes

IVO begärde inledningsvis uppgifter från samtliga nämnder eller motsvarande i respektive

kommun som är skyldiga att rapportera insatser som ej utförts enligt beslut enligt SoL och LSS. Därefter genomförde IVO en riskanalys och valde ut kommuner för fortsatt tillsyn.

Underlag för riskanalysen var data från kommunernas inrapportering av insatser som ej kunnat utföras under perioden 1 januari till 31 oktober 2020.