Förtydligande om socialtjänstens uppdrag

Publicerad

Ett litet hus på ett bord

Förtydligande om socialtjänstens uppdrag med anledning av artikel i Nacka Värmdö posten (NVP) 9 mars 2022.

I artikeln ”Civilministern om social dumpning” som publicerades i Nacka Värmdö posten 9 mars beskrivs det som att socialtjänsten i Värmdö kommun inte fullföljer sitt uppdrag.

Målet med Beroendevården i Värmdö kommun är att skapa ökade förutsättningar för en sammanhållen beroendevård där medborgare ges möjligheter att bli självständiga. Insatserna som tillhandahålls av kommunen ska bygga på flexibilitet och resurserna ska utnyttjas optimalt utifrån mål om ekonomisk hushållning. Insatser som erbjuds ska bygga på evidens och vara i enlighet med de nationella riktlinjerna för beroendevård.

I samband med den förändring som genomfördes i Värmdö kommun 2018 då interna stödboenden avvecklades framkom att medborgare som är aktuella för en placering i ett stödboende har olika önskemål om vad de föredrar. En del föredrar att stödboendet är i närmiljön, dvs i hemkommunen, medan övervägande andelen medborgare önskar ett miljöombyte initialt.

Värmdö kommun har utvecklat en beroendevård som dels består av upphandlade externa stödboenden som oftast används initialt i behandlingen. Därefter kan placeringen övergå i en mer öppen vårdform som består av en träningslägenhet inom Värmdö kommun som tillsammans med öppenvårdsbehandling från Beroendemottagningen och ett personligt stöd, en så kallad Case Manager, fullföljer behandlingen på hemmaplan. När det gäller lågtröskelboenden är det svårt för en kommun i Värmdös storlek att erbjuda sådan verksamhet i egen regi. Någon extern leverantör finns för närvarande inte som levererar lågtröskelboenden i Värmdö kommun.