Granskningen av namnunderskrifter för en folkomröstning klara

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Ärendet kring samlokalisering av förskolor/skolor i kommunen kan bli aktuellt för folkomröstning framöver, då antal godkända namnunderskrifter i ärendet bedöms vara tillräckliga.

Den 7 januari överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om samlokaliseringen av förskolor/skolor. Under de senaste veckorna har namnunderskrifterna granskats och räknats. Det bedöms finnas tillräckligt många korrekta namn för att frågan om folkomröstning ska behandlas. Det är nu upp till fullmäktige att avgöra huruvida folkomröstningen ska genomföras eller inte.

Vi vet att många har undrat om namninsamlingen uppfyller kriterierna för en folkomröstning och vi kan nu konstatera att så är fallet. Jag kommer därför att ta upp frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige inom kort, säger Lars-Erik Alversjö (M) kommunfullmäktiges ordförande.

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det. Folkomröstningen genomförs om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Flera partier har redan deklarerat att de kommer att rösta för en folkomröstning vilket betyder att en sådan sannolikt kommer att ske. Ärendet kommer att beredas i kommunstyrelsen och valnämnden och vi hoppas att en folkomröstning ska kunna ske så fort som möjligt, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

En preliminär planering utgår ifrån att frågan om en folkomröstning ska tas upp i kommunfullmäktige i april där röstdag och övriga formkrav kommer att behandlas. Dock finns en viss osäkerhet gällande tidsaspekten med anledning av de svårigheter som rådande pandemi medför.